BUN § 84

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21673

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 84
Omfördelning av investeringsmedel för 2005

Planerings- och försörjningschef  Freddy Sirland anför i skrivelse 2005-09-07 följande:

BUN har 2004-10-13 § 68 och 2005-1-26 § 4 beslutat om fördelningen av investeringsmedel för 2005. I avsikt att uppföra en två-avdelnings förskola i Vibble har BUN avsatt 3 500 tkr för 2005. Projektering har genomförts av TF till en kostnad av 150 tkr.

I budget för 2006 föreslog BUN att ytterligare 4 000 tkr för 2006 skulle avsättas för investeringen. BUN:s förslag fick inte stöd i budgetarbetet för 2006 och projekteringen har avslutats. BUN:s AU har därefter 2005-08-24 beslutat att behovet av plats i förskola i Vibble får klaras genom att en tvåavdelnings förskola i enskild regi öppnas under förutsättning att vederbörliga tillstånd mm. kan uppfyllas.

Eftersom investeringsmedel för uppförande av förskola i Vibble inte längre får anses behövas och det utökade behovet av plats i förskola i första hand skall klaras genom enskild verksamhet alternativt i andra hand genom att kommunen förhyr lämpliga lokaler för förskola från och med ht 2006 föreslås att de medel som avsattas för investering av förskola i Vibble för 2005 överförs till kontot för övriga bygginvesteringar/anpassningar.

TF har informerat BUF om att investeringskostnaden för pågående byggprojekt kommer att kosta mer än vad som tidigare redovisats vilket innebär att de medel som tidigare varit avsatt för förskola i Vibble behöver användas för att täcka ökade byggkostnader för Kräklingbo skola, Endre skola samt skyddsutrustning för slöjdsalar.

Med hänvisning till ovan redovisat föreslå en omfördelning av medel från TF:s konto för Förskola i Vibble till BUF:s projekt nummer 25023 övriga bygginvesteringar/anpassningar 

Med ledning av vad som ovan redovisats föreslår planerings- och försörjningschef  Freddy Sirland  BUN besluta att hos TN från TF:s konto för förskola i Vibble begära att resterande 3 350 tkr överförs till BUF:s konto, projekt nummer 25023 övriga bygginvesteringar/anpassningar

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. BUN anhåller hos TN att resterande 3 350 tkr från TF:s konto för förskola i Vibble överförs till BUF:s konto, projekt nummer 25023, övriga bygginvesteringar/anpassningar

    2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.