BUN § 85

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21672

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 85
Utökat investeringsbehov för ombyggnad av Kräklingbo skola

Dnr 2002/009-29
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2005-09-07 bl a följande:

” BUN beslutade 2002-12-11 § 105 att godkänna genomförd förprojektering av ombyggnaden av Kräklingbo skola samt att behandla projektet i budgetarbetet för 2004 med flerårsplan. BUN beslutade därefter 2003-03-25 att Östergarns skola skall samordnas med Kräklingbo skola. Under budgetarbetets gång fick BUF i uppdrag att hos TF begära en ny översyn av investeringsbehovet.

Vid BUN:s sammanträde i Kräklingbo skola 2004-02-18 redovisades projektet av TF:s projektledare. BUN förordade en utökning av undervisningsytan med 19 kvadrat och beslutade att behandla ärendet i samband med budgetarbetet för 2005 med flerårsplan. Samtidigt beslutades att Östergarns skola skall upphöra läsåret 2005/06. I budget för 2005 avsattes 2.500 kkr samt noterades att ytterligare 5.000 bör avsättas i budget för 2006.

Efter en förnyad kostnadsberäkning 2004-11-04 av genomförd förprojektering inför budet 2006 med flerårsplan redovisades att kostnaderna ökat till totalt 16.070 kkr för 2005 och 2006. I januari 2005 inför budgetarbetet hölls därför ett förnyat samråd med TF om fördelningen av redovisade kostnader för projektet. Vid samrådet kom förvaltningarna fram till behovet av en kostnadsfördelning innebärande PO och OVK med 6.070 kkr och en investering för verksamhetsanpassning med 10.000 kkr.

BUF föreslog därefter BUN att avsätta 7.500 kkr i verksamhetsanpassning för 2006. Tillsammans med tidigare beviljade 2.500 kkr för 2005 en sammantagen investering i verksamhetsanpassningsåtgärder med 10.000 kkr. BUN beslutade i enlighet med förslaget. Förslaget har därefter behandlats i KS och KF och ligger till grund för beslut i enlighet med BUN:s förslag. Slutligt beslut om budget för 2006 tas av KF november 2005.

TF har påbörjat projekteringen för ombyggnaden. Upphandling av byggföretag skall genomföras inom kort utifrån en tidplan som innebär att Kräklingbo skola skall vara driftklar från och med januari 2007, samtidigt som Östergarns skola upphör.

Utökade investeringskostnader

TF har inför planeringen av kommande upphandling återigen genomfört en översyn av kostnaderna för ombyggnaden. TF redovisar en ny kostnadsuppskattning 2005-08-23 som anger en utökad investeringskostnad med 2.926 kkr för verksamhetsanpassningen (BUF) och 2.028 kkr för PU och OVK (TF). Det innebär en utökning av de beräknade kostnaderna med totalt 4.954 kkr i förhållande till tidigare kostnadsuppskattning 2004-11-04. TF:s förnyade kostnadsuppskattning uppgår därmed till totalt 21.000 kkr fördelat på investering i verksam­hetsanpassning med 13.000 kkr (BUF) och periodiskt underhåll/OVK med 8.000 kkr (TF).

Genomförd förprojektering har inte till alla delar redovisat samtliga åtgärder och kostnader. Åtgärder och kostnader som i stället framkommit först vid genomförd projektering inför upprättandet av generalentreprenadhandlingarna.

Med utgångspunkt från den senaste kostnadsuppskattningen 2005-08-23 har BUF med TF reviderat och strukit vissa åtgärder som tillkommit efter genomförd förprojektering.

Från kostnadsuppskattningen redovisad i bilaga 4 2005-09-05 har åtgärder i källare hus a 870 kkr, källare hus b 280 kkr, sopbod 100 kkr och lekutrustning 200 kkr till en samlad kostnad med 1.450 kkr strukits samt har byggherreomkostnaden reviderats till 720 kkr. Kostnader för evakuering/flyttning har tillkommit med 250 kkr. Efter genomförd justering föreslår BUF att de utökade kostnaderna för investering i verksamhetsanpassning får uppgå till 1.800 kkr.

Efter genomförd upphandling kan ombyggnadskostnaderna komma att ändras beroende på resultatet av upphandlingsarbetet.

Utifrån den reviderade kostnadsuppskattningen föreslås att investeringen i verksamhetsanpassning utökas med 1.800 kkr så att den sammantagna investeringen för 2006 uppgår till 9.300 kkr utöver de 2.500 kkr som är avsatt för 2005. Totalt en investering i verksamhetsanpassning med 11.800 kkr för 2005 och 2006. För att finansiera behovet av investering kan BUN föreslå KS besluta om utökning av investeringen för 2006 alternativt att BUN beslutar att belasta BUF:s kontot för övriga bygginvesteringar/anpassningar.”

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår BUN besluta att från konto 25023 (övriga bygginvesteringar/anpassningar) överföra 1.800 kkr till TF:s konto för verksamhetsanpassning av Kräklingbo skola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN överför med hänvisning till redovisade kostnadsberäkningar ett belopp om 1 800 tkr från konto 25023 (övriga bygginvesteringar/anpassningar) till TF:s konto för verksamhetsanpassning av Kräklingbo skola.

    2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.