BUN § 86

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21670

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 86
Komvux kursutbud våren 2006

Dnr 2005/033-65
Bakgrund

Vuxenutbildningens uppdrag och vad som ligger till grund för det kursutbud som den kommunala vuxenutbildningen erbjuder föredrogs för nämnden 2005-06-08. (”Vuxenutbildningen 2006 och följande år”, BUN 2005-06-08 § 59). I samma paragraf fattades beslut att följande inriktningar skall vara vägledande för kursutbudet:

 • Landsbygdsutveckling och lantbruk)
 • Besöksnäring
 • Företagsamhet och entreprenörskap (tillverkningsindustrin ingår som en del)
 • IT-sektor ( inriktas mot drift och programutveckling)
 • Vård och omsorg
 • Hantverk
 • Kultur (som tillväxtfaktor och kommersiell kraft)
 • Ekonomi

Det kursutbud som erbjuds delas in i:

 • Kommunens egenverksamhet (Komvux) som erbjuder kärnämnen och allmänna ämnen
 • Extern vuxenutbildning som huvudsakligen erbjuder yrkesutbildningar, orienteringskurser samt många gymnasiekurser på distans.

Utöver medel till utbildningsinsatser avsätts kommunal och statliga medel till olika stödinsatser som syftar till få människor i studier (det infrastrukturella stödet). Exempel på sådana insatser är Portalen (vägledningscentrum), läs- och skrivverkstaden, Lärcentra och uppsökande verksamhet. Samtliga utbildningar skall ses som erbjudanden som startar endast om så många anmäler sig så att statsbidraget täcker kostnaderna.

Gy/vux-utskottet hade föreslagit att följande kurser skall erbjudas under vårterminen 2006 (Gy/vux § 2005/8):

Kursutbud i Komvux egenverksamhet våren 2006

Våren 2006 föreslås utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå samt i Sfi enligt följande:

Grundläggande vuxenutbildning:

Engelska; Svenska ; Matematik ; Hem- och konsumentkunskap; Samhällskunskap; Historia

SFI

Kurserna A -D inom steg 1- 3; Svenska som andra språk (SAS)

Gymnasial vuxenutbildning

Fysik B *); Kemi B *); Biologi B *); Naturkunskap A och B; Matematik A -E *);

Historia A och B ***) ****); Geografi A; Samhällskunskap A och B **) ***) ****);

Psykologi A och B; Religion A och B ***); Filosofi A och B ***); Internationella relationer **)

Kultur- och konstanalys ; Svenska A- C ***); Litteratur och litteraturvetenskap; Litterär gestaltning;

Engelska A och B; Tyska steg 1 (kväll); Franska steg 1 (kväll); Datorkunskap; Multimedia A;

Webbdesign ; Programhantering

Anm:

*) Kurserna ingår i det naturvetenskapliga basåret (NABAS).

På grund av få sökande startar naturvetenskapliga A-kurser endast på hösten och B-kurser endast på våren. Naturkunskap A och B startar höst och vår

**) Kurserna samläses.

***) Kurserna ges även som närdistanskurser.

**** ) Historia A och Samhällskunskap A ges som distanskurser via digitala TV -nätet över Gotland.

Extern vuxenutbildning våren 2006

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2005-08-18 bl a följande:

Den externa vuxenutbildningen finansieras med statliga medel (det statliga stödet för vuxna) och våren 2006 planeras för cirka 450 heltidsstudieplatser på gymnasienivå (450 inkluderar ett antal orienteringskurser). Detta under förutsättning att Gotlands Kommuns ansökan för 2006 till Skolverket motsvarar samma antal heltidsstuderande som innevarande år. Eftersom kommunens ansökan för 2006 behandlas på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober bör antalet studieplatser som här presenteras ses som preliminära..

Exempel på utbildningsinsatser utöver gymnasiala kurser våren 2006 är orienteringskurser som är ett viktigt instrument för att få vuxna att gå vidare i sina studier. Orienteringskurser genomförs ofta i samarbete med fackliga organisationer och startas, i samråd med arbetsgivaren, på olika arbetsplatser (Sigma Swedish meat, Cementa, Nimbus m.fl.).

Särskilda satsningar görs också, i samarbete med HSO på Gotland, för människor med olika slag av funktionshinder. Utbildningarna anpassas efter deltagarnas förutsättningar. Utöver detta finns möjligheter att erbjuda s.k. arbetsplatsförlagda utbildningar som liknar gymnasieskolans lärlingsutbildningar .

Erbjudna utbildningarna läggs ut på kommunala utbildningsanordnare som t.ex. Lövsta eller folkhögskolan eller upphandlas av privata utbildningsanordnare. Den externa vuxenutbildningen erbjuder också gymnasiala kurser på distans. De av BUN beslutade inriktningarna styr kursutbudet.

Kursutbud för den externa vuxenutbildningen:

Inriktning Landsbygdsutveckling och lantbruk Kurser/utbildningar som startar våren 2006

- Trädgårdskurs grund 22 veckor

- Ekonomikurs inriktad mot lantbruksekonomi 12 veckor

Utöver detta pågår diskussioner med Lövsta om fler utbildningar våren 2006.

Besöksnäringen Pågående utbildningar

- Säljare/receptionist inom besöksnäringen 35 veckor (avslutas i maj 2006)

Vård och omsorg Kurser/utbildningar som startar våren 2006

- Omvårdnadsutbildning. 60 veckor

- Omsorgsutbildning. 40 veckor

- V alideringsutbildning för anställda inom vården på Gotland. 25 – 35 veckor

- Fristående omvårdnadskurser på distans

Pågående utbildningar

- Omvårdnadsutbildning 60 veckor (avslutas i juni 2006)

Ekonomi, företagsamhet och entreprenörskap

Kurser/utbildningar som startar våren 2006

Nedanstående ekonomiska inriktningar kan kombineras med varandra på valfritt sätt så att det blir heltidsstudier (400 p) under en termin.

- Företagsekonomi, 200 p

- Redovisning och juridik, 200 p

- Marknadsföring och försäljning, 200 p

- Småföretagande, 200 p

- Fristående kurser inom administration/ekonomi på distans

IT-sektor Kurser/utbildningar som startar våren 2006

- Grundläggande datorutbildning (Lövsta). 20 veckor

Ett stort antal gymnasiekurser inom datorteknik och datoranvändning erbjuds på distans.

Hantverk / kultur Pågående utbildningar

- Design och form, 40 veckor (halvtidsstudier i konstskolans regi). Avslutas juni 2006

I samråd med Folkhögskolan, Fårösund pågår planering av fler utbildningar som kan komma att starta våren 2006.

---

Gymnasiechef Alf Nilson föreslog följande kompletteringar till Gy/vux-utskottets förslag:

§ Omvårdnadsutbildnings 60 p. flyttas till hösten 2006 (pågående utbildning avslutas i juni 2006)

§ Komplettera/uppdatera Din vårdutbildning, 1 termin

§ Flex IT – (Genomförs i Lövstas regi på öns Lärcentra)

§ Biodling (kvällskurs Lövsta)

§ Filmhantverksutbildning 1 år (Folkhögskolan)

§ Genusutbildning 1 termin (Folkhögskolan)

(Kompletteringarna har förankrats i det Regionala Kompetensrådet)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN erbjuder kurser och utbildningar vårterminen 2006 enligt Gy/vux-utskottets förslag, med tillägg av kompletteringar enligt gymnasiechefens förslag enligt ovan.