BUN § 87

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21668

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 87
Delårsrapport 2005/II

Ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade förvaltningens preliminära delårsrapport 05/II (Tertialrapport II). Rapporten pekar mot ett årsresultat som uppvisar ett underskott om ca 1,8 mkr, motsvarande ca 0,16% av budget. BUNs Ekonomigrupp hade 2005-09-12 erhållit en preliminär redovisning. Ekonomigruppens beslut kommer att behandlas i BUNs arbetsutskott 2005-09-28.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder i syfte att uppnå ett årsbokslut i balans.