BUN § 88

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21666

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 88
Yttrande, remiss angående Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33)

Dnr 2005/127-68
Skoldirektör Peter Molin anför i skrivelse 2005-09-09 följande: Utbildnings- och kulturdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på departementspromemorian Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33). Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden. Yttrande skall vara Utbildnings- och kulturdepartementet tillhanda senast den 9 nov 2005. Med anledning av den korta remisstiden och att BUNs oktobersammanträde infaller redan den 12 oktober föreslår jag att BUN uppdrar åt arbetsutskottet att den 2 november 2005 avge yttrande i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN uppdrar åt arbetsutskottet att den 2 november 2005 avge yttrande i ärendet.