BUN § 91

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21660

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 91
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

05-05-25

Ksau § 111; Strategisk plan och budget 2006

05-05-26

Sveriges Tandläkarförbunds skrivelse ”Gör förskolan och skolan till en sockerfri zon”..

05-05-26

Inbjudan från Alingsås till nationellt seminarium Skolinspektioner eller lärande besök…

Alingsås 29-30 sept 2005.

05-05-27

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2005/19456, Högbyskolan i Hemse. Dnr 2005/051-69

05-05-30

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2005/19455, Väskinde skola. Dnr 2005/051-69

05-05-30

Socialstyrelsens inbjudan till fyra konferenser om kvinnlig könsstympning; Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.

05-06-01

Myndigheten för Skolutvecklings beslutsmeddelande ang reviderat beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna för år 2005. Dnr 2004/082-65

05-06-02

Specialpedagogiska Institutets beslut om fördelning av medel ur anslaget 25:7. Särskilda Insatser på Skolområdet, 2005. Dnr 2004/013-04

05-06-03

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse ang KFF:s uthyrning av skollokaler, jämte avtal, jämte info till rektorerna inom BUF. Dnr 2005/102-79

05-06-07

SLK:s cirkulär 2005:54 ang Arbetsmarknadspolitiska insatser

05-06-07

Ks § 149; Månadsrapport och delårsrapport 1:2005

05-06-07

Ks § 150; Fenova –Science Center och Fenomenalen.

05-06-09

SLK:s cirkulär 2005:55 ang Särskild lärarutbildning (SÄL) för lärare i yrkesutbildning 2005-08

05-06-09

E-postmeddelande ang Rapport från IFAU (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering) ang effekter av resursförstärkningar i grundskolan.

05-06-13

Skoldirektörens skrivelse med information ang bidragen till fristående skolor, BUN § 05/68.

Dnr 2003/063-64

05-06-14

Skoldirektörens svar på brev ang semestertjänster för skolsköterskor.

05-06-11

Rektor Ulla Modins svar på föräldrars ansökan om Hemundervisning Dnr BUN 2005/092-63

05-06-15

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse till TF ang åtgärder för fortsatt verksamhet i F-huset, Kv Solrosen . Dnr 2001/005-29

05-06-15

Skoldirektörens beslut enl BUN § 2005/44 ang obligatoriska moment i Elevvårdspärmen.

Dnr 2004/120-63

05-06-15

Överenskommelse mellan Atheneskolan AB och Gotlands kommun om bidrag för tiden 2005-07-01—12-31. Dnr 2003/103-63

05-06-16

Ks § 183; Konsekvenser av maxtaxan. Dnr 2002/046-88

05-06-17

Brev från Vänge-Halla Föräldraförening ang förskolan Spunken i Vänge skola. Dnr 2005/017-61

05-06-20

Överenskommelse mellan Stiftelsen Waldorfskolan Karlavagnen och Gotlands kommun om bidrag för tiden 2005-07-01—12-31. Dnr 2003/103-63

05-06-21

HS N § 331; Måltidsverksamhet, inriktning

05-06-21

Västerås Stads rundskrivelse till samtliga kommuner ang interkommunal ersättning lå 05/06.

Dnr 2005/030-64

05-06-21

Skoldirektörens intresseanmälan att delta i Vägverkets försök med sänkt hastighet till 30 km/tim där buss stannar för på- eller avstigning. Dnr 2005/099-62

05-06-23

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse ang arbetet med Översiktsplan för Visby

05-06-23

Myndigheten för Skolutvecklings beslutsmeddelande om slutligt statsbidrag för utbildning av vuxna år 2004. Dnr 2003/088-65

05-06-28

BUF:s svar på Skolverkets enkät ang de nationella minoriteternas utbildningssituation.

Dnr 2005/054-60

05-06-30

Myndigheten för Skolutvecklings information ang myndighetens pågående verksamhet. (SV:s dnr 2005:396)

05-06-30

P18s svar på BUFs förfrågan uppgifter om anställda vid Gotlands regemente och deras ev flytt från Gotland som underlag för att beräkna framtida skolorganisation

05-07-01

Skrivelse från Donnergymnasiet ang elevhälsojournaler/ skolhälsovård Dnr BUN 2004(010-60

05-07-05

Protokollsutdrag KF § 103 Medborgarförslag. Barnkonsekvenser i beredning av ärenden Dnr BUN 2004/138-69

05-07-05

Protokollsutdrag KF § 102 Medborgarförslag. Åtgärder i skolan i brottsförebyggande syfte Dnr BUN 2004/139-69

05-07-06

Protokollsutdrag KF §121 Kommunfullmäktiges augustisammanträde inställt Dnr BUN 2005/022-04

05-07-06

Protokollsutdrag KF § 114 Strategisk plan och budget 2006-2008 Dnr BUN 2005/049-04

05-07-06

Protokollsutdrag KF § 110 Tilläggsanslag för 2005 Dnr BUN 2004/058-04

05-07-06

Protokollsutdrag KF § 109 Revidering av 2005 års budget samt delårsrapport 1:2005 Dnr BUN 2004/058-04

05-07-07

Yttrande till Kammarrätten i mål Hans Klintbom ./. Gotlands Kommun gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen Dnr BUN 2004/078-64

05-07-11

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket ang Garda skola Dnr BUN 2005/051-69

05-07-27

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting om Nytt avtal om skolkopiering Dnr BUN 2005/111-60

05-08-01

Från Specialpedagogiska institutet ang Ansökan om medel för särskilda insatser på skolområdet år 2006 Dnr BUN 2005/116-60

05-08-02

Inbjudan från HSO Gotland till vuxenutbildningskonferens den 27/9 på Suderbys herrgård Dnr BUN 2004/086-65

05-08-03

Mail från Eva Sjöqvist med tack för medverkan i en undersökning om Epost

05-08-12

Tack från Vivianne Olsson med familj för uppvaktning i samband med Anna Ohlanders begravning

05-08-19

Yttrande från Freddy Sirland till Stadsarkitektkontoret ang förslag till detaljplan för Visby Telefonen 4.

05-08-19

Tack från Riksutställningar för BUFs medverkan vid information till myndighetens personal

05-08-22

Yttrande från Freddy Sirland till Stadsarkitektkontoret ang förslag till detaljplan för kvarteret Tygverkstaden och Kolgården Visby

05-08-22

Yttrande från Freddy Sirland till Stadsarkitektkontoret ang förslag till detaljplan för Artilleriet 1:333 Kv. Fänriken Visby

05-08-02

Skrivelse från SKL ang ”Ett förtydligande kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år”

05-08-02

Skrivelse från SKL ang ”Planering för gymnasieskolan inför 2007”

05-08-02

Skrivelse från SKL ang ”Nytt avtal om skolkopiering …

05-08-08

Inbjudan att söka bidrag ”Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat vål” från Länsstyrelsen

05-08-15

Kallelse i mål T 532-05 till telefonkonferens Dnr BUN

05-08-19

Från Arbetsmiljöverket ”Besked om resultat av inspektion av förskolan Holken Dnr BUN 2005/051-69

05-08-19

Från Arbetsmiljöverket ”Besked om resultat av inspektion av förskolan Persgränd Dnr BUN 2005/051-69

05-08-22

Skrivelse från Atheneskolan till Peter Molin ang skolans situation

Dnr BUN 2005/118-62

05-08-22

Skrivelse från Freddy Sirland ang Underlag för budgetering av hyreskostnader mm för 2006

05-08-24

Skrivelse från Freddy Sirland ang ”Larming av förhyrda lokaler”

05-08-25

Minnesanteckningar från IT-team BUF 2005-08-25

05-08-25

Skrivelse från Skolverket ang ”Tillsyn av särskild undervisning mm

Dnr BUN 2005/123-62

05-08-25

Skrivelse från föräldrar i Vänge/Halla föräldraförening ang utbyggnad av förskolan i Vänge, jämte Rektor Christer Söderströms svar Dnr 2005/017-61

05-08-30

Överenskommelse mellan Visby Montessoriförskola AB och Gotland Kommun om bidrag för tiden 2005-07-01 – 31 Dnr 2005/128-63

05-08-30

Information om ”Boken om Droger” från FMN

05-08-31

Skrivelse från Skolverket ang ”Uppföljning av beslut ang elevs slutbetyg från Komvux, GK Dnr BUN 2002/153-65

05-08-31

Schema över NTFs och Vägverkets BMX turné vid gotländska skolor

05-09-05

Skrivelse från Håkan Nilsson rekt Austre Ro ang Hastighetsbegränsning vid Vånge och Kräklingbo skolor Dnr BUN 2005/030-53

05-09-05

Inbjudna till seminarium ”Ny sårbarhet i Internet Explorer” i Stockholm

05-09-07

Skrivelse till Mats Kvarnberg och Alf Nilsson om kuratorssituationen vid Trojaborg Dnr BUN 2005/125-02

05-09-07

Inbjudan till konferens ”Kvalitetsutv inom individuella program” i Göteborg

05-09-07

Inbjudan till Hopprepsutmaningen under v 39-42 från Gymnastikförbundet

05-09-07

Inbjudning till utbildningsdag för politiker

05-09-07

Inbjudan till Kommunala Friskoledagen hösten 2005 i Sollentuna

05-09-07

Från Läkemedelsve rket ang ”Vaccination mot kikhosta i skolan ”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna