Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

PCB - polyklorerade bifenyler

Användningen av PCB är numera förbjudet, men miljögiftet finns fortfarande kvar på många ställen.

2007 antogs en PCB-förordning som innebär att fastighetsägare är skyldiga att inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Ägaren ska därefter redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som planeras att vidtas. Ändringar har gjorts i förordningen under 2010 vilket vilket innebär att den 30 juni 2014 respektive 2016 är gällande slutdatum för sanering.

Kravet på inventering gäller inte för en och tvåbostadshus med kompletteringsbyggnader.

 

Nya regler för PCB i utrustning

Från och med den 28 juni 2011 gäller nya regler för PCB. Utrustning som innehåller PCB ska anmälas till Naturvårdsverket och omgående dekontamineras eller bortskaffas. Om det finns särskilda skäl kan företagen ansöka om dispens.

Om PCB

PCB användes bland annat som mjukgörare i fogmassor i hus som byggdes mellan åren 1956-1973. Industrikemikalien användes även till transformatorer, kondensatorer, hydraloljor, färger, lim, tillsats i golv, mjukgörare i plaster med mera.

PCB finns kvar i miljön på grund av sin kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. Kemikalien anrikas i människor och djur. Det är framför allt via feta animaliska livsmedel som fisk, mjölk, kött, samt bröstmjölk som människor exponeras för PCB. PCB är förknippat med ett flertal allvarliga miljö- och hälsoeffekter. PCB kan till exempel påverka immunförsvaret, ge neurologiska effekter och nedsatt reproduktionsförmåga.