Kontakt

Räddningstjänsten
E-post: forebyggande.rt@gotland.se

Anders Buskas
Brandinspektör
Telefon: 0498-26 98 89

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sotning

Sotning är en viktig del i det förebyggande brandskyddsarbetet. Arbetet omfattar bland annat sotning av skorstenar och eldstäder samt brandskyddskontroll. 

Region Gotland är tillsynsmyndighet men arbetet utförs av Brandförebyggarna Gotland AB. Utbildade sotare hittar du här:
http://www.bfb.se/

Egensotning

Du kan ansöka om att på egen hand, eller låta någon annan, utföra sotningen på den egna fastigheten (i enlighet med 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor). Ett sådant medgivande kan endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt .

Du ska vara införstådd med att du övertar ansvaret för sotningen av de objekt som du erhåller medgivande för och att du då blir skyldig att sota objekten minst enligt det intervall som myndigheten angivit för respektive objekt. Den utförda sotningen skall dokumenteras i särskild liggare som skall kunna uppvisas i samband med en brandskyddskontroll.

Om du vill låta någon annan utföra sotningen på den egna fastigheten krävs det att denne har lägst kompetens motsvarande skorstensfejare.

Om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen kan anses som säker kan medgivandet komma att återkallas.

Till denna ansökan ska det bifogas intyg på genomgången relevant utbildning.