Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Systematiskt brandskyddsarbete

Räddningstjänstlagen ersattes den 1 januari 2004 av Lag om skydd mot olyckor. Den nya lagen medför en del förändringar, bland annat tydliggörs den enskildes ansvar. Som ett led i detta har den traditionella brandsynen ersatts av tillsyn över det systematiska brandskyddsarbete som alla ska bedriva.
 

Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med
hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand är stora, ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Redogörelsen ska lämnas in till räddningstjänsten i Region Gotland. En nyttjanderättshavare ska ge ägaren de uppgifter som behövs.

Se exempel på vem eller vilka som ska göra en skriftlig redogörelse via länk i rutan "Mer information".