Kontakt

Räddningstjänsten
Besöksadress: Visborgsallen 19, 621 81 Visby
Huvudbrandstation: Katrinelund, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-rs@gotland.se 
E-post: forebyggande.rt@gotland.se 
E-post: raddningstjansten@gotland.se

 

 

Insatsledare
Telefon: 0498-26 98 78
E-post: il@gotland.se


Pressnummer
Telefon: 0498-26 99 44

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förebyggande verksamhet

Inom den förebyggande verksamheten har vi samlat den kompetens som krävs för att minska antalet olyckor på Gotland.

Vi utför tillsyn och arbetar aktivt med information och rådgivning om hur man förebygger bränder.

Våra tjänster
 

  • Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
  • Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Ge råd och anvisningar
  • Biträda polisen vid ärenden som rör explosiva varor
  • Biträda byggnadsnämnden vid frågor som rör brandfarliga varor
  • Stödja byggnadsinspektörer i samband med om- och tillbyggnationer
  • Ansvara för att sotning genomförs
  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Brandorsaksutredning