Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt miljöprogram för Ekokommun Gotland

Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram startade med en stor workshop för regionfullmäktiges ledamöter i mars 2014. De slutsatser som respektive grupp kom fram till låg sedan till grund för ett förslag som steg för steg förankrades med hjälp av en politisk referensgrupp. I sedvanlig ordning ställde regionstyrelsen sig bakom förslaget innan det slutligen antogs av regionfullmäktige 23 november 2015.

Det nya miljöprogrammet består av två delar:

  • ett strategiskt program som förvaltas av regionstyrelsen samt 

  • en handlingsplan med innehåll som nämnderna bereder och beslutar om en gång per mandatperiod.

Det strategiska programmet är koncentrerat kring fyra prioriterade områden: Energi och klimat, Vatten, Hållbara val och Naturens mångfald. Programmet innehåller också Region Gotlands miljöpolicy. Läs mer om respektive område via vänstermenyn eller direktlänkarna till höger.

Varje nämnd/förvaltning har under våren 2016 i uppdrag att ta fram en handlingsplan som följer miljöprogrammets strategier för att nå de övergripande målen. Alltefter handlingsplanerna blir antagna av respektive nämnd kommer de publiceras på denna sida.