BUN § 58

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20356

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 58
Energiprogrammets fartygsinriktning

Dnr BUN 2002/020-64
Bakgrund
Ärendets behandling från 2002 och till i dag har tidigare redovisats i Gy/vux-utskottets § 8 (2005-04-20). Efter utskottets möte har följande kontakter tagits med Västervik:

- Telefonkontakt mellan Alf Nilsson och utvecklingsansvarige Stefan Myrgård
- Videokonferens med Stefan Myrgård och gymnasiechef Staffan Erlandsson, Västervik, samt rektor Bengt Larsson och gymnasiechef Alf Nilsson, Visby

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2005-05-17 bl a följande:

”…
Vid videokonferensen var båda parter överens om att arbetet med att kartlägga förutsättningarna för ett samarbete skall fortsätta och konkretiseras. Målet är att i samarbete erbjuda en fartygsinriktning där kostnaderna blir mindre och kvaliteten bättre jämfört med i dag (ett vinna-vinna-koncept). Västervik har som målsättning att erbjuda fartygsinriktning hösten 2006.

Inledningsvis konstaterades också att ett samarbete kring fartygsinriktningen kan vara starten på ett samarbete som leder till samarbete inom andra områden och att det i sin tur kan leda till ett mer generellt samverkansavtal mellan kommunerna.

En av anledningarna till att Västervik är intresserade av ett samarbete är att man vill profilera sig som en sjöfartsstad. Det innebär bl.a. att kommunen utöver en fartygsinriktning funderar på andra marina utbildningar (tex. marinelektronik). Andra faktorer som talar för ett samarbete är:

§ Västervik ser över alla sina teknikutbildningar (sektoriseras) och i det ingår att undersöka möjligheterna att erbjuda en fartygsinriktning
§ Gunfjaun har redan i dag en stor del av sin verksamhet i Västerviks skärgård
§ En gemensam rekrytering där Västervik är med lockar med stor säkerhet fler ungdomar från andra kommuner. Fler elever ger interkommunala intäkter och en lägre kostnad per elev

Följande har gjorts eller planeras:
- För att Västervik skall få underlag för sitt fortsatta arbetet skickar Bengt Larsson ett underlag som visar hur fartygsinriktningen är organiserad, nuvarande kostnader m.m. till Stefan Myrgård vecka 20. Bengt och Stefan fortsätter samtidigt diskussionerna om alternativa samarbetsformer och utformningen av en gemensam projektplan för det fortsatta arbetet.

- Representanter från gymnasieskolan och förvaltningen i Västerviks kommun har besökt Gunfjaun

- Ett gemensamt ett möte med politiker och tjänstemän från Västervik och Gotland i juni eller augusti månad planeras

- Vi är i nuläget överens om att det i första skedet handlar om att öka elevtillströmningen och få en överenskommelse där kostnaderna fördelas mellan kommunerna. I första skedet handlar det förmodligen om att upphandla och teckna ett nytt avtal inför läsåret 2006/2007”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Nuvarande avtal för fartygsutbildningen förlängs t o m vårterminen 2006 i syfte att skapa tidsutrymme för att utveckla samarbetet med Västerviks gymnasium.