BUN § 59

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20355

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 59
Vuxenutbildning 2006 och följande år

Dnr BUN 2003/063-64
Under senare år har den kommunala vuxenutbildningen haft två inriktningar, dels den traditionella (Komvux) med inriktningen att ge vuxna grundskole- och gymnasiekompens dels en extern del som upphandlat utbildningar (Externa vuxenutbildningen) såväl inom som utom Gotlands kommun. Den externa delen kan sägas vara ett ”arv” från Kunskapslyftets tid. Riktlinjerna för den kommunala vuxenutbildningen fastlades i BUN 2002-09-25 efter inhämtande av erfarenheter från Kunskapslyftet och beredda av en styrgrupp med uppgift att lägga förslag för en framtida vuxenutbildning. BUN-beslutet avsåg såväl volymer som önskvärda inriktningar på kursutbud. Beslutet låg sedan till grund för upphandlingar gjorda av den externa vuxenutbildningen.

Gy/vux-utskottet behandlade ärendet 2005-04-20 (Gy/vux § 05/9) och beslöt då bl a att ge gymnasiechefen i uppdrag att redovisa ett diskussionsunderlag kring inriktningar vid BUNs arbetsutskott i maj 2005.

Gymnasiechefen hade i skrivelse 2005-05-16 bl a redovisat förutsättningarna för den framtida kommunala vuxenutbildningen och bl a anfört följande:

Kommunen skall erbjuda gymnasial vuxenutbildning. Kommunen skall sträva efter att erbjuda utbildningar som svarar mot efterfrågan och behov. Kommunen ansvarar för att de kommuninnevånare som ej har sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan får sådan utbildning (grundvux). Kommunen är även skyldig att ge alla invandrare svenskundervisning (SFI).

Den förstnämnda verksamheten krävs en pågående omvärldsanalys så att utbildningsutbudet kan anpassas till såväl individen som samhällets behov. För grundläggande vux och SFI krävs inte samma omfattande omvärldsanalys eftersom dessa utbildningars innehåll och omfattning är reglerade i förordningen. För att nå dessa målgrupper krävs däremot en aktiv uppsökande verksamhet.

Några viktiga förändringar i omvärlden inför planeringen av vuxenutbildningen 2006 och framåt är:
§ Inflyttning av statliga verk och myndigheter
§ Nedläggningen av P18
§ Pensionsavgångar i kommun och näringsliv
§ Behov av högskoleutbildningar
§ Behov hos långtidssjukskrivna, arbetslösa, funktionshindrade och svårrekryterade grupper

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. A. Följande inriktningar skall erbjudas:
  · Landsbygdsutveckling och lantbruk
  · Besöksnäring (kvar)
  · Företagsamhet och entreprenörskap (tillverkningsindustrin ingår som en del)
  · IT-sektor (finns kvar men inriktas mer mot drift och programutveckling)
  · Vård och omsorg (kvar)
  · Hantverk
  · Kultur (som tillväxtfaktor och kommersiell kraft )
  · Ekonomi (ny)

  2. De nya avtalen upprättas för statsbidragsperioden 2006-2008.

  3. Upphandlingsunderlaget utformas mot de inriktningar som beslutas av nämnden

  4. Inriktningarna diskuteras och revideras (ev.) i april månad varje år. Av underlaget inför diskussionerna skall ingå en omvärldsanalys och en beskrivning av hur förslagen förankrats.

  5. BUN skall senast den 15 maj och den 15 november ta ställning till vilka kurser som erbjuds. Nyheter i kursutbudet skall redovisas särskilt. Undantag gäller för 2005 då erbjudet kursutbud 2006 redovisas på BUNs augustisammanträde.

  6. Genomförda utbildningar, i förhållande till