BUN § 60

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20354

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 60
Rapporter

A. Ped projektsamordnaren Tommy Mattson och Projektledaren Hans Prans informerade om pågående om- och tillbyggnader vid Lännaskolan.

B. Skoldirektör Peter Molin rapporterade om
§ Kommunal Skolriksdag våren 2005 (bilaga i kallelsen)
§ Lägesrapport över intagning till gymnasieskolan (bilaga i kallelsen)
§ Skolchefens skrivelse till Kommunstyrelsen ang Tertialrapport I/05 (bilaga i kallelsen)
§ Årsredovisning över Attrraktiv Skola (bilaga i kallelsen)
§ Myndigheten för skolutvecklings erbjudande om utvecklingssamarabete.

C. Utredningssekreterare Lena Celion rapporterade om
§ Läsårssammanställning över skador och tillbud inom BUF samt de framtidsinriktade åtgärder som planeras (bilaga i kallelsen).

D. Rektorerna Sten Sandberg och Anna-Lena Ahnell rapporterade om
§ betygsresultat m m vid Lännaskolan.

E. Anders Gripne, Ledningskontoret, lämnade en utförlig beskrivning över
§ kommunens pågående arbete med att implementera ”Styrkort”, (Balanced scorecard) i den kommunala planeringsprocessen. Ärendet kommer att behandlas i BUN under hösten 2005.Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förslaget till framtidsinriktade åtgärder beträffande Skador och tillbud godkänns 2. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna