BUN § 62

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20352

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 62
Ansökan om tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i Visby

Dnr BUN 2005/045-63
Kajsa Ansen och Alexandra Bolin har i ansökan begärt tillstånd att få starta enskild förskola i Visby. I enlighet med bestämmelserna i skollagens 2:a kapitel kan kommunen ge tillstånd till drift av enskild förskola.

Av ansökan framgår att tanken är att driva förskola i form av aktiebolag och utgå från Reggio Emilia pedagogikens arbetssätt. Förskolan planerar att hyra lokaler på Nicolaigatan där Montessori förskolan hade sina tidigare lokaler.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse bl a följande:

De sökande får anses ha goda förutsättningar att bedriva enskild förskola i enlighet med de krav som kan ställas under förutsättning att utbildad lärare med inriktning på förskola kan anställas och övriga villkor som verksamhetens byggnadslov mm kan uppfyllas.

Beslutad och pågående utbyggnad av förskolan täcker enligt planeringen det behov av platser i Visbyområdet som beräknas uppstå under perioden 2005-2006. Av den anledningen är det inte lämpligt att för tillfället ge tillstånd att starta ytterligare platser i förskola under perioden. Efter 2006 kan behovet av fler platser i förskola åter ha ökat.


Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår att BUN avslår Kajsa Ansens och Alexandra Bolins ansökan om tillstånd till drift av enskild förskola i Visby med hänvisning till att det för närvarande inte föreligger behov av att starta ytterligare platser i förskola i Visbyområdet.

BUNs ordf Brittis Benzler yrkade att ansökan att få bedriva privat förskoleverksamhet i Visby innerstad skulle avslås med hänvisning till att det för närvarande inte föreligger behov av att starta ytterligare platser i förskola där. Ledamoten Gösta Hult yrkade att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen. Ledamoten Solveig Artsman yrkade att BUN skulle bifalla framställningen.

BUN beslutade utan votering att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Dnr BUN 2005/045-63

  1. Ansökan att få bedriva privat förskoleverksamhet i Visby innerstad avslås med hänvisning till att det för närvarande inte föreligger behov av att starta ytterligare platser i förskola där.