BUN § 64

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20350

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 64
Reviderad jämställdhetsplan för BUF

Dnr BUN 2005/072-60

Barn- och utbildningsförvaltningens jämställdhetsplan utgår från Gotlands kommuns jämställdhetspolicy för 2004 – 2005. Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för jämställdhetsarbetet inom förvaltningen. Uppföljning av arbetet samordnas av Ledningskontoret och görs varje år. En arbetsgrupp inom BUF har lämnat förslag till reviderad jämställdhetsplan.

I förslaget anförs bl a:

1. Övergripande mål
Kommunen erbjuder sina medarbetare bra anställningsvillkor med utvecklingsmöjligheter, önskad sysselsättningsgrad, flexibla arbetstider och jämställda löner.
Antalet oönskade deltider halveras.
Likvärdiga arbetsvillkor oavsett kön.
I förslaget anges också en rad aktiviteter och vem som ansvarar för dessa aktiviteter.


BUN behandlade ärendet 2005-04-06 och beslöt då att återremittera förslaget till förvaltningen för omarbetning. Personalavdelningen hade omarbetat förslaget med utgångspunkt i BUNs diskussion.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Framlagt förslag godkänns med vissa redaktionella ändringar.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att inför kommande års revidering överväga möjligheten att utforma planen i två delar; en del för barn och elever och en del för medarbetarna inom BUF