BUN § 44

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20278

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 44
Obligatoriska moment i Elevvårdspärmen

Dnr 2004/120-63
BUN behandlade vid sitt sammanträde 2004-11-10 frågan om svar på Komrevs rapport ang Barn i behov av särskilt stöd (BUN § 04/83). I Barn- och utbildningsförvaltningens svar till Komrev (Öhrlings/PriceWaterhousCoopers) angavs att Resursavdelningen fått i uppdrag att diskutera och sedan återkomma till BUN med förslag på vilka de obligatoriska delarna skall vara i elevvårdspärmen. Resurschefen Pelle Stenström hade i skrivelse 2005-02-28 lämnat förslag på obligatoriska moment i Elevvårdspärmen. Förslaget har diskuterats i resursavdelningens ledningsgrupp samt med rektorerna i resursavdelningens referensgrupp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Skoldirektören ges i uppdrag att fastställa de obligatoriska momenten i Elevvårdspärmen

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med Resursavdelningens årliga rapport redovisa implementering och användning av de obligatoriska momenten i Elevvårdspärmen