BUN § 47

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20275

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 47
Förskoleverksamhetens och grundskolans ledningsorganisation

Dnr 2004/132-61
Skoldirektör Peter Molin rapporterade om den pågående utredningen och om den planerade beslutsprocessen. Ärendet har behandlats i förvaltningens Ledningsgrupp 2005-04-21 och i förvaltningens Centrala Samverkansgrupp 2005-05-03.

Skoldirektör Peter Molin hade i ett samlat diskussionsunderlag anfört bl a följande:


Jag kan konstatera att ett antal osäkerheter föreligger under de närmaste åren som påverkar utformningen av den framtida skolområdes-/rektorsorganisationen:
· Gotlands arbetsliv står inför en större omstrukturering, med tillhörande förändringar av boende, barn/elevunderlag och personal till skolan
· Ett fortsatt sjunkande elevtal totalt sett över ön med upp till 2000 elever
· Ett möjligt ökat elevtal i vissa områden (bl a Visby)
· Den, i förhållande till elevminskningen, begränsade anpassning av antalet skolenheter som genomförts
· Den nuvarande skolområdesorganisationen som endast verkat i två år och som därmed inte till alla delar funnit sina arbetsformer och inte kunnat utvärderas till fullo

Med hänsyn till de ovan nämnda osäkerheterna och att utifrån dessa förutsättningar genomföra en genomgripande framåtsiktande förändring, som syftar till att möta elevunderlag och ekonomi synes ej vara görligt. Ett sådant genomgripande och långsiktigt arbete behöver genomföras med andra tidsförhållanden och spänna över hela skolorganisationen med sikte på att finna en flexibel organisation som kan möta morgondagens krav på Gotlands skolor. De nedanstående alternativen och förslagen bygger därför på en anpassning av det nuvarande läget som grund för fortsatta anställningar och stödorganisationer.

Skoldirektören föreslår med hänvisning till ovanstående att Norra Gotland tills vidare bibehålls som två RMO, att Norra Visby bibehåller tre RMO och Visby Söder anpassas till två RMO. Roma föreslås att bibehålla dagens organisation med en RMO medan Klinte norra och Klintehamn skolområden föreslås att bilda ett skolområde (med en RMO) vilket praktiken fungerar redan idag. För Sudrets södra och norra samt Högby skolområden förordas alternativet med att bilda ett område, Sudrets skolområde, med en RMO, vilket i praktiken är en anpassning av organisation till nuvarande arbetssätt.
Skoldirektören anför vidare:

De föreslagna alternativen innebär en anpassning av dagens organisation till ett eller två skolområden, samt tre i norra Visby, inriktade i en linje mot år 7–9-skolor. Antalet rektorstjänster har i det tidigare underlaget diskuterats utifrån flera utgångspunkter, t ex det vikande elevtalet, samt behovet av rektor som pedagogisk ledare. Frågan behöver studeras vidare under den närmaste tiden.

RMO-rollen bör inriktas mot att vara teamledare och samordnare (motsvarande dagens roll) inom skolområdet för att möta mitt ledningsbehov. RMO bör inte utvecklas mot en ledningsnivå, med långtgående lednings- och samordningsansvar, under förvaltningschefsnivån. Ett sådant alternativ skulle innebära att RMO behöver bygga upp en organisation för ledning och styrning för att klara sin uppgift.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer ledningsorganisation enligt skoldirektörens förslag att gälla tills vidare. Beslutet innebär att

  a. Norra Gotland tills vidare bibehålls som två RMO

  b. Norra Visby bibehåller tre RMO enligt dagens organisation och Visby Söder anpassas till två RMO

  c. Roma bibehåller dagens organisation med en RMO
  d. Klinte norra och Klintehamn skolområden bildar ett skolområde, Klinte skolområde, (med en RMO, vilket är en anpassning av organisation till nuvarande arbetssätt)

  e. Sudrets södra och norra samt Högby skolområden bildar ett område, Sudrets skolområde, (med en RMO, vilket är en anpassning av organisation till nuvarande arbetssätt