BUN § 48

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20274

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 48
Plan för handikappfrågor

Dnr 2004/108-63
Handikapprådets ordförande rektor Jan Svensson har i skrivelse lämnat förslag till plan för genomförande av Gotlands Kommuns program för Handikappfrågor inom BUF. I skrivelsen anförs:

MÅL
Att få ett fungerande samråd för Barn och Utbildnings nämndens verksamhetsområden i frågor som rör funktionshindrades villkor i verksamheten.

METOD
Modell för uppföljning av tillämpning och genomförande av Gotlands Kommuns program för handikappfrågor. Modellen bygger på att uppföljning byggs in i barn och utbildningsförvaltningens löpande redovisnings- och uppföljningsprocess. Ett särskilt ansvar läggs, dels på förvaltningens samverkansgrupp för handikappfrågor, dels på förvaltningens 2 särskilda kontaktpersoner i handikappfrågor som utses inom varje förvaltning.


Samrådsgruppen.
Möten.
Samrådsgruppen har 4 möten per år, ett i februari, ett i april, ett i september och ett i november. Mötes tiderna är 15.00-17.00 eller 17.00-19.00
Deltagare.
Barn och utbildningsförvaltningen utser 2 representanter varav 1 är ordförande i samrådsgruppen. Barn och Utbildningsnämnden utser 1 representant och HSO utser 4 representanter till samrådsgruppen. Resursavdelningen på Barn och Utbildningsförvaltningen utser en sekreterare som arrangerar samrådsgruppens möten, sänder ut dagordning och skriver protokoll.
Arbetssätt.
BUFs representanter och BUNs representant informerar och samtalar med HSO representanterna om pågående processer inom förskola, skola och vuxenutbildningen. Avsikten är att HSO-representanterna skall få insyn och inflytande och kunna ge synpunkter på förslag i ett tidigt skede av beslutsprocessen.
Exempel på processer:
° Arbetsmiljön i förskolan, fritidshemmen och skolan.
° Utbildningsfrågor, förutsättningar för en fungerande undervisning.
° Utredningar, uppföljning, tillsyn, utvärdering, kvalitetsredovisningar.
° Organisationsförändringar, verksamhetsförändringar.
° Tillgänglighet, bemötande.
° Samverkan med andra aktörer.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Handlingsplanen:
    BUN godkänner den föreslagna planen.

    2. Ersättning till intresseorganisationernas representanter:
    Ingen ersättning utgår; (ev ersättning utgår från resp intresseorganisation )