BUN § 50

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20272

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 50
Månadsrapport mars 2005, samt redovisning av åtgärdsplaner enl BUN § 05/22

Dnr 2005/071-04

Ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade månadsrapporten för mars månad 2005. Prognosen pekar mot att årsresultatet kommer att uppvisa ett minus om ca 7 364 tkr, varav 1 963 tkr härrör från uteblivna statsbidrag för bl a maxtaxan samt utökade lokalkostnader (4 700 tkr).
BUN hade vid sammanträdet 2005-02-16 (BUN § 2005/22) bl a beslutat:

De skolområden el motsvarande som uppvisar underskott ges i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan för ekonomisk balans i samband med månadsrapporten i mars
Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med månadsrapporten i mars precisera ev tillkommande obudgeterade kostnader 2005, som grund för ev hemställan hos KS om tilläggsanslag

BUNs s k Ekonomigrupp hade 2005-05-03 beslutat:
Skolområden som enligt marsrapporten uppvisar negativ prognos skall vid årsskiftet ha en budget i balans, med följande två undantag:
a. Fårösund: Ett underskott om 300 tkr accepteras (Avser obudgeterad pensionsutfästelse)
b. Nordvästra Visby: Ett underskott om 700 tkr accepteras (Avser dagbarnvårdarorganisationen)
II. Skolområden som enligt marsrapporten uppvisar positiv prognos skall bibehålla det positiva årsresultatet.

III. Staben: Vakanta tjänster får inte återbesättas, med undantag av tjänsten som Resurschef. Ev dispenser beslutas av Skoldirektören.

Barn- och utbildningsnämndens beslut  1. 1. BUN anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med ett belopp om 4,4 mkr avseende minskat statsbidrag för maxtaxa, ökade kostnader för LSS/LASS samt ökade lokalkostnader för fristående grundskolor.

    2. Månadsapporten och Ekonomigruppens beslut samt redovisade åtgärdsplaner godkänns.