BUN § 28

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19648

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 28
Komplettering till Årsredovisning 2004: Motion, uppföljning av maxtaxan inom barnomsorgen (Kf § 159)

Dnr 2004/005-88
Solveig Artsman (m) yrkade i motion 2003-12-15 att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa konsekvenserna av maxtaxan på Gotland sett ur följande perspektiv: Barnens, personalens och ett kommunalekonomiskt perspektiv.
Barn- och utbildningsnämnden hade föreslagit att motionen tillstyrks med motivering att den efterfrågade redovisningen kan medtas i årsredovisningen för 2004. Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2004-09-20 att tillstyrka motionen samt att redovisningen ska ske i samband med barn- och utbildningsnämndens förvaltningsberättelse för 2004.


Controller Per Löttiger vid BUFs ekonomiavdelning hade i en utredning daterad 2005-03-02 redovisat de begärda uppgifterna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN överlämnar utredningen till kommunstyrelsen och föreslår att uppdraget skall anses fullgjort med föreliggande utredning.