BUN § 30

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19646

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 30
Statsbidrag till personalförstärkningar 2005-06 (Wärnerssonpengar)

Ekonomichef Elisabeth Österdahl anför i skrivelse 2005-03-02 följande:

Inför internbudget 2005 beslutade barn- och utbildningsnämnden att viss finansiering skall ske ur statsbidraget till personalförstärkningar 2005/06. Inför lå 2004/05 gjordes en översyn av fördelningsmodellen inom förvaltningen innan beslut togs om fördelning. Även inför nästa lå 2005/06 bör nämnden fatta ett beslut som omfattar hela bidraget, 35 mkr.

Från att ha varit ett specialdestinerat bidrag övergår nu bidraget successivt till att ingå i det generella kommunbidraget, vilket innebär att det t.o.m 2006 kommer att vara både en generell och en riktad tilldelning av bidraget.

Om den ursprungliga bidragsnivån följs skall Gotland för lå 2005/06 erhålla ca 35 mkr i statsbidrag, varav 13,7 mkr riktat och 21,3 mkr i det generella bidraget till kommunen. På denna information har förslaget beräknats.


Arbetsutskottet hade 2005-03-09 lämnat förslag till fördelning av de s k Wärnerssonpengarna..

BUNs ordf Brittis Benzler yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Ledamoten Solveig Artsman yrkade
dels att BUN skulle avslå arbetsutskottets förslag såtillvida att Kulturskolans verksamhet inte skall finansieras med ”Wärnerssonpengar”
dels att de fristående skolorna skall ha möjlighet att ansöka om medel ur de s k ”Wärnerssonpengarna”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem läsåret 2005/06 skall ske enligt följande:

  1. Respektive skolform tilldelas bidrag i förhållande till antalet elever. En viktning av antalet elever görs för år F - 6 med 1,1 för att säkra fritidsbarnen. Övriga elever tilldelas faktorn 1,0

  2. Samtliga skolformer bidrar med 1 106 kr/elev för att finansiera beslut enligt nedan.

  BUNAu § 23/ 2004 Kronor

  Kulturskolan (avser 2005)

  500 000

  Språkskola år F-9

  2 735 000

  Modersmålsundervisning

  300 000

  Verksamhetsutvecklare; samundervisningsklasser och Aspergergrupp i gymnasieskolan

  250 000

  0,6 tjänster; media

  220 000

  FC:s anslag (ändrat belopp)

  400 000

  Omfördelat anslag till förmån för år 7-9

  700 000

  som kompensation för nytt elevbidrag

  BUN §68/2004

  PRIV-platser i gymnasieskolan

  1 200 000

  Samundervisningsklasser i gymnasie- och särskolan

  1 715 000

  Små undervisningsgrupper, Länna,Klivet o Motivet (avser 2005)

  1 500 000

  Regionalt stöd (avser 2005)

  800 000

  BUN § 8/ 2005

  Kulturskolan (avser 2005)

  250 000

  BUN Au den 17 mars 2005

  FÖRSLAG

  LASS/LSS Särskolan

  2 000 000

  TOTALT

  12 570 000

  Kronor per elev

  1 338

  3. Resterande del, 22 430 tkr, blir skolformernas återstående bidrag.

  4. Anslaget fördelas inom resp skolform, dock med följande förbehåll:

  Ø I det anslag som tillfaller förskoleklass – år 9 skall följande reserveras

  · i enlighet med beslut i BUN för lå 2004/05

  § 5 000 tkr enligt beslut Wärnersson I

  § 2 684 tkr enligt beslut Wärnersson II

  § 0 tkr återgång av elever i år 7-9 från Balderskolan, (eftersom samtliga ursprungselever bör ha av-slutat år 9 upphör det riktade bidraget på 1 050 tkr)

  · i enlighet med beslut i BUN för lå 2004/05 men med reducerat belopp

  § 1 787 tkr enligt beslut Wärnersson IV , kompensation till skolområden med år 7-9 för övergång till nytt elevbidrag

  · Återstående del 6 781 tkr fördelas inom ramen för elevbidraget som ett eget kriterium ”Wärnersson IV” och med den demografiska viktningskoefficienten som fördelningsgrund

  Undantag: I fördelningen inom F – 9 skall inte förskoleklass tilldelas bidrag ur statsbidraget lå 2005/06 ( gällde även lå 04/05)

  Ø I det anslag som tillfaller fritidshem görs följande reservation

  · bidraget till fritidshem reduceras med 50% till förmån för skolområden med år 7-9, som kompensation för övergången till nytt elevbidrag (gällde även lå 04/05)

  2. BUN medger inte att de fristående skolorna ges möjlighet att ansöka om ytterligare medel ur de s k ”Wärnerssonpengarna”, utöver de belopp som ingår i nuvarande elevbidrag.