BUN § 35

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19641

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 35
IT-strategi

Dnr 2004/128-00
En arbetsgrupp inom BUF har utarbetat förslag till reviderad IT-strategi för barn- och utbildningsförvaltningen. Av förslaget framgår bl a följande:

Föreliggande IT-strategi är avsedd att vara ett uttryck för BUN: s ambitioner och samtidigt vara vägledning för användning av informationsteknologi inom förskoleverksamhet och undervisning. Barn, elever och vuxenstuderande på olika nivåer, från förskolan till komvux, benämns fortsättningsvis som elever, och verksamheten med ett gemensamt begrepp som undervisning.

Planen skall ses i ett treårigt perspektiv och årligen prövas inom ramen för ordinarie budgetprocess.

Lokala IT-planer
Rektorer ansvarar för att denna IT-strategi med policies omsätts i praktisk handling på enheterna.

Om behov och ambition finns kan skolenheterna upprätta lokala IT-planer som exempelvis beskriver hur man på sin skola vill utveckla IT som pedagogiskt verktyg och hur man ska säkerställa en miniminivå i elevernas förmåga att använda datorer som ett verktyg i sitt lärande

Verktyg för måluppfyllelse
Den nya myndigheten för skolutveckling slår fast i sin ”Strategi för IT i skolan”
att arbetet med IT i skolan måste ta sin utgångspunkt i uppdraget att bidra till
ökad måluppfyllelse. Detta uppdrag måste förstås och tolkas med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, skollag läroplaner och kursplaner. En genomgång av dessa visar på dels områden inom vilka IT är ett mål i sig, dels områden där IT är ett verktyg bland flera för att nå ett mål.

I strategin formuleras följande huvudmål:
Huvudmål
· Att utifrån IT-strategin säkerställa tillgänglighet, likvärdighet, kvalitet och säkerhet inom BUF:s samtliga kärnverksamheter

· Att BUFs centrala IT-organisation i sin roll som samordnare och stödjare, när det gäller IT, skall verka för att ge skolan de bästa förutsättningar för att bedriva sin undervisning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer IT-strategin enligt arbetsutskottets förslag