BUN § 36

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19640

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 36
Reviderad Jämställdhetsplan samt Mångfaldsplan för BUF

Jämställdhetsplan BUF

Barn- och utbildningsförvaltningens jämställdhetsplan utgår från Gotlands kommuns jämställdhetspolicy för 2004 – 2005. Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för jämställdhetsarbetet inom förvaltningen. Uppföljning av arbetet samordnas av Ledningskontoret och görs varje år. En arbetsgrupp inom BUF har lämnat förslag till reviderad jämställdhetsplan.

I förslaget anförs bl a: 

 1. Övergripande mål

° Kommunen erbjuder sina medarbetare bra anställningsvillkor med utvecklingsmöjligheter, önskad sysselsättningsgrad, flexibla arbetstider och jämställda löner.

° Antalet oönskade deltider halveras.

° Antalet visstidsanställda medarbetare minskas med 20 procent.

° Likvärdiga arbetsvillkor oavsett kön.

I förslaget anges också en rad aktiviteter och vem som ansvarar för dessa aktiviteter.

Mångfaldsplan BUF

Barn- och utbildningsförvaltningens mångfaldsplan utgår från Gotlands kommuns mångfalds­policy för 2004 – 2006. Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för mångfalds­arbetet inom förvaltningen. Uppföljning av arbetet samordnas av Ledningskontoret och görs varje år.

Med mångfald avses en blandning av olikheter som religion, etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning, utbildning, intressen och åsikter. (Ur Gotlands kommuns mångfaldspolicy.)

En arbetsgrupp inom BUF har lämnat förslag till Mångfaldsplan för BUF. I

I förslaget till mångfaldsplan anförs bl a:

1. Övergripande mål

° Chefer och ledare tar tillvara och utvecklar alla medarbetares kompetens och förstår mervärdet av att medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter.

° Mångfalden medför att våra verksamheter tillförs kompetens och kvalité och verksamheterna har en god kunskap om brukarnas olika behov.

° Gotlands kommun har ett förtroende som arbetsgivare och nöjda brukare.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. A. Jämställdhetsplanen
    Förslaget återremitteras till förvaltningen för omarbetning såtillvida att endast avsnitt som har direkt koppling till jämställdhet skall tas upp i planen.


    B.  Mångfaldsplanen
    Arbetsutskottets förslag till mångfaldsplan godkänns.