BUN § 39

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19637

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 39
Ansökan om förskoleklass, Montessori

Dnr BUN 2004/069-61
Visby Montessoriförskola AB har i skrivelse 2005-01-18 ansökt om tillstånd och godkännande samt driftbidrag för förskoleklass ( 6 åringar) och fritidshem ( för 6 åringar) från och med vt. 2005 i anslutning till befintlig förskola för barn från 1-5 år.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i yttrande bl a följande:

Vid Barn och utbildningsförvaltningens tillsyn hösten 2004 framkom att förskolan felaktigt fortfarande har avtal med Gotlands kommun om drift av enskild förskola för barn i åldrarna 1-6 år. I den lagändring som genomförts omfattas inte barn som är 6 år av placering i förskola.

Barn som fyller 6 år skall från höstterminen samma år i stället erbjudas plats i förskoleklass i kombination med skolbarnsomsorg (fritidshem).

Skollagen kap. 2 a reglerar möjligheten för enskild verksamhet att bedriva fritidshem.

Skollagen kap. 2 b §§ 6 och 7 reglerar möjligheten för enskild verksamhet att bedriva utbildning motsvarande förskoleklass.

Ansökan om godkännande av tillstånd för drift

Montessoriförskolan begär nu att i stället för förskola för barn som är 6 år att som enskild verksamhet få bedriva utbildning motsvarande förskoleklass i kombination med fritidshem för 6 åringar i anslutning till befintlig enskild förskola för barn i åldern 1-5 år.

Kostnadsmässigt är förändringen neutral men skall bevakas i BUF:s driftbudgeten för 2005. Mot bakgrund av den situation som uppstått föreslår förvaltningen att ansökan godkänns för en övergångstid till och med vårterminen 2006. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att byta ut avtalet för enskildförskola med hänsyn till skollagens bestämmelser, samt upprätta nya avtal för förskoleklass och fritidshem.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Visby Montessoriförskola AB får enligt skollagen kap 2 b §§ 6 och 7 bedriva utbildning motsvarande förskoleklass till dess att gemensamma lokaler med Gotlands Montessori-Friskola kunnat anskaffas, dock längst till och med vårterminen 2006

    2. BUN godkänner Visby Montessoriförskola AB att få bedriva enskilt fritidshem för barn inskrivna i förskoleklassen till dess att gemensamma lokaler med Gotlands Montessori-Friskola kunnat anskaffas, dock längst till och med vårterminen 2006

    3. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta vederbörligt avtal för enskild förskola 1-5 år, utbildning motsvarande förskoleklass samt för enskilt fritidshem för barn i förskoleklass.