BUN § 40

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19636

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 40
Yttrande, Kammarrätten ang laglighetsprövning (Mål 6142-04, R044)

Dnr BUN 2004/078-64
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Gotlands Kommun beslutade 2004-05-05 om ersättning till fristående gymnasieskola (BUN § 04/35. Beslutet överklagades 2004-05-25 vid Länsrätten i Gotlands Län av Donnergymnasiets styrelseord­förande Hans Klintbom under åberopande av 10 kap KL (laglighetsprövning).

BUN beslöt vid ett extra sammanträde 2004-07-08 i sitt yttrande till Länsrätten att motsätta sig yrkandet från Donnergymnasiet. Till BUNs yttrande hade fogats följebrev från förvaltningschef Lars Danielson samt redovisningar med motiveringar från BUFs ekonomichef Elisabeth Österdahl och gymnasiechef Alf Nilsson.

Länsrätten i Gotlands Län avslog Donnergymnasiets överklagande i sin dom som meddelades 2004‑08‑25 (Mål nr 386-04).

Donnergymnasiets styrelseord­förande Hans Klintbom överklagade Länsrättens dom i skrivelse 2004-09-15 och yrkade att kammarrätten tar upp besvären till prövning och ändrar Länsrättens dom genom att undanröja BUNs beslut enligt § 04/35 på grund av att det strider mot lag. Hans Klintbom yrkade vidare att prövningstillstånd medges under åberopande av Förvaltningsprocesslagens § 34a.

Kammarrätten har 2005-02-03 meddelat prövningstillstånd och anmodat Gotlands kommun att inkomma med yttrande senast den 13 april 2005. (Förlängd svarstid från 18 mars till 13 april 2005 enligt telefonbesked, Agneta Tommila, Kammarrätten)

Skoldirektör Peter Molin hade på arbetsutskootets uppdrag utformat förslag till yttrande i ärendet. I yttrandet bestrider Gotlands kommun Donnergymnasiets yrkande att ändra Länsrättens dom genom att undanröja BUNs beslut enligt § 04/35 på grund av att det strider mot lag.

BUNs ordförande Brittis Benzler yrkade att BUN skulle anta skoldirektörens förslag till yttrande, efter komplettering med en beräkning av BUNs faktiska s k ansvarskostnader.

Ledamoten Solveig Artsman yrkade att BUN skulle avslå skoldirektörens yttrande till förmån för Donnergymnasiet AB:s yrkande.

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja; den som vill stödja Solveig Artsmans yrkande röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat att anta skoldirektörens förslag till yttrande, efter komplettering med en beräkning av BUNs faktiska s k ansvarskostnader.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, 3 ledamöter Nej. 3 ledamöter avstod från att rösta. Följande ledamöter röstade Ja: Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Nils Jakobsson, Mona Magnusson, Jan-Håkan Lindqvist samt Brittis Benzler.

Följande ledamöter röstade Nej: Solveig Artsman, Jan Lindell och Arne Eklund

Följande ledamöter avstod från att rösta: Gösta Hult, Björn Dahlström och Ursula Jacobsson.

BUN hade sålunda beslutat att anta skoldirektörens förslag till yttrande, efter komplettering med en beräkning av BUNs faktiska s k ansvarskostnader.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Gotlands kommun bestrider Donnergymnasiets yrkande att ändra Länsrättens dom genom att undanröja BUNs beslut enligt § 04/35 på grund av att det strider mot lag.

    Skoldirektören ges i uppdrag att inge yttrande i ärendet med i huvudsak samma innehåll som framlagt förslag, kompletterat med en beräkning av BUNs faktiska s k ansvarskostnader.