BUN § 43

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19633

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 43
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

05-01-17

Pressmeddelande från Regeringskansliet. Extra remissomgång av Skollagen.

2.

05-01-19

Protokoll från Centrala Samverkanskommittén (KS).

3.

05-01-28

Meddelande från Naturvetenskap och Teknik för Alla om tid för årsstämma i NTA Produktion och Service (Tid: 05-05-19 e m)

4.

05-01-28

Meddelande från Naturvetenskap och Teknik för Alla om sista datum för motioner till årsstämma i NTA Produktion och Service (Sista datum: 05-03-01)

5.

05-01-28

Kallelse från Komrev ang övergripande ansvarstagande 2004

6.

05-02-10

Brev till TN (BUN f k) från en grupp lärare vid Lännaskolan ang duschar i Solklintshallen, Slite.

7.

05-02-11

Cirkulär A 05:06 från Landstingsförbundets styrelse ang genomförandekostnader till följd av riksdagsbeslutet om utveckling av gymnasieskolan

8.

05-02-14

Minnesanteckningar från möte i Nätverksgruppen Specialpedagogisk personal.

9.

05-02-14

Inbjudan från Naturvetenskap och Teknik för Alla till seminarium 2005-04-06, Kgl Vetenskapsakademin, Stockholm.

10.

05-02-15

Inbjudan från Lst och Reg kompetensrådet till Seminarium om arbetskraftsförsörjningen i Gotlands Län: fredag 18 mars, kl 8.30-12.00; Missionskyrkan, Visby

11.

05-02-15

Inbjudan från Räddningsverket till nordisk ”Säker och trygg konferens” den 9-11 nov, Karlstad.

12.

05-02-15

Förvaltningschefens uppsägning av lokalt skolutvecklingsavtal. Dnr 2004/150-02

13.

05-02-17

Slutrapport från Rådet för Skolans Måluppfyllelse 2000-2004.

14.

05-02-18

Inbjudan till den fjärde nordiska kongressen om Dyslexipedagogik 8-10 aug 2005, Sthlm

15.

05-02-21

Brev fån personalen i Öja skola ang anpassning av skolledarorganisationen i GK.

16.

05-02-24

Inbjudan från Gothems skola: Skolan visar upp sig 4 april, kl 10.00-14.00

17.

05-02-24

Ks § 65; Översyn av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dnr 2005/044-60

18.

05-02-25

Sv Kommuner & Landstings cirkulär nr 2005:3; arbetsmarknadspolitiska insatser – Prova På-Platser

19.

05-02-25

Skolverkets beslut om fastställande av statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan för bidragsåret 2005. Dnr 2004/057-02

20.

05-02-25

Arbetsmiljöverkets meddelande om förbud mot användning av pelarborrmaskiner i Södervärnskolan. Dnr 2004/093-63

21.

05-02-25

Arbetsmiljöverkets meddelande om förbud mot användning av pelarborrmaskiner i Solbergaskolan. Dnr 2004/093-63

22.

05-02-25

Arbetsmiljöverkets meddelande om förbud mot användning av pelarborrmaskiner i Klinteskolan. Dnr 2004/093-63

23.

05-02-25

Arbetsmiljöverkets meddelande om förbud mot användning av pelarborrmaskiner i Romaskolan. Dnr 2004/093-63

24.

05-02-28

Ekonomichef Elisabeth Österdahls rekvisition av statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan. Dnr 2004/057-02

25.

05-03-01

Mail från Katarina Eklund ang avgifter i grundskolan, jämte svar från BUNs ordf Brittis Benzler.

26.

05-03-07

Öppet brev från barnskötare och förskollärare vid Vitkålen ang barngrupper. Dnr 2005/009-60

27.

05-03-07

AmV:s underrättelse om ev förbud enl AML § 7:7; Södervärnsskolan. Dnr 2004/093-63

28.

05-03-08

BUNs ordf och Skoldirektörens kvittering av BUNs budgetram 2005. Dnr 2004/058-04

29.

05-03-15

Skrivelse från Sudrets s:a ro ang riskbedömning i samband med nedläggning av Fardhems skola. Dnr 2003/017-60

30.

05-03-16

Minnesanteckningar från IT-team 050310.

31.

05-03-16

Pressmeddelande ang CAN:s turné GRUNCAN. (Antidrogkampanj)

32.

05-03-17

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2005/9105 ang Solbergaskolan, Visby. Dnr 2005/050-69

33.

05-03-20

Skrivelse från utb ledare Gunnar Gahnström, CPG ang utökat intag vid CPG.

34.

05-03-21

KF § 43; Sammanträdesdagar 2006

35.

05-03-21

KF § 49; Fyllnadsval efter ersättaren i BUN Nils Ronquist. (Bordlagt)

36.

05-03-21

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2005/9110 ang Södervärnsskolan, Visby. Dnr 2005/051-69

37.

05-03-22

AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2005/8178 ang Christopher Polhemsgymnasiet, Visby, Visby. Dnr 2005/051-69

38.

05-03-22

Protokoll från Ekonomigruppen vid BUN/BUF 05-03-22.

39.

05-03-22

Debattartikel från fyra moderater ang skolan på Gotland.

40.

05-03-31

Regeringskansliets pressmeddelande ang krav på Individuella Utvecklingsplaner för alla elever i grundskolan.

41.

05-03-31

Skogsvårdsstyrelsens brev ang risker med stormskadad skog.

42.

05-03-31

Skoldirektörens information till Ledningsgruppen ang Skolområden och budget 2005. Dnr 2005/017-61

43.

05-04-01

BUFs ansökan till Myndigheten för skolutveckling ang bidrag för sommarkurser i Naturvetenskap, teknik och design för flickor sommaren 2005

44.

05-04-05

Tackkort från Lars Danielson med anledning av uppvaktning från BUN då han övergått till annat arbete inom Gotlands kommun