Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

8. Bakteriellt förorenade vattentäkter

Nästan allt vatten som konsumeras på Gotland är grundvatten, eftersom så få sjöar utgör lämpliga dricksvattentäkter. Stora områden av Gotland utgörs av hällmark eller av områden med tunna jordlager och berggrunden är ofta sprickig och karstvittrad. Detta gör att föroreningarna lätt når grundvattnet, vilket i sin tur leder till att vattentäkter blir förorenade.

Diagrammet bygger på samhällsbyggnadsförvaltningens provtagning av 100 utvalda vattentäkter över ön. Vattenproverna bedöms både utifrån bakteriell och kemisk påverkan. Diagrammet nedan visar endast andelen bakteriellt påverkade brunnar. 2015 utökades antalet provtagna brunnar till 200.

Huvudorsaken till den kraftiga ökningen 2010 tros vara att påverkan från ytvatten var mer påtaglig detta år. Nederbörden under de tre sommarmånaderna juni–augusti (som föregick provtagningstillfället vecka 35) var på de flesta platser på Gotland mer än dubbelt så hög som under ett normalår.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.