Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

8. Bakteriellt förorenade vattentäkter

Gotland har ont om stora sjöar som kan utnyttjas som dricksvattentäkter. Grundvattnet är därför väldigt värdefullt, både för kommunal och enskild vattenförsörjning. Men eftersom jordlagren är tunna, och berggrunden ofta sprickig och karstvittrad, är grundvattnet känsligt för föroreningar. En sådan föroreningskälla är undermåliga avloppsanläggningar.

Diagrammet bygger på samhällsbyggnadsförvaltningens provtagning av 100 utvalda enskilda vattentäkter över ön som görs vart femte år. Vattenproverna bedöms både utifrån bakteriell och kemisk påverkan. Diagrammet nedan visar endast andelen bakteriellt påverkade brunnar. 2015 utökades antalet provtagna brunnar till 200.

Huvudorsaken till den kraftiga ökningen 2010 tros vara att påverkan från ytvatten var mer påtaglig detta år. Nederbörden under de tre sommarmånaderna juni–augusti (som föregick provtagningstillfället vecka 35) var på de flesta platser på Gotland mer än dubbelt så hög som under ett normalår.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.