Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

17. Farligt avfall

Diagrammet visar hur bra vi på Gotland är på att sortera ut farligt avfall, så att det inte hamnar på fel ställe där det kan göra stor skada. Hit hör allt farligt avfall, dels sådant som inte omfattas av något producentansvar, exempelvis kemikalier, färgrester och olja, dels batterier och elavfall. Den viktmässigt dominerande delen utgörs av impregnerat virke.

Den stora ökningen under början av 2000-talet, som kulminerade 2007, beror till viss del på att farligt avfall från mindre företag då räknades in i statistiken. År 2010 samlades drygt 436 ton in utanför producentansvaret på Gotland, eller 7,1 kilo per person. År 2013 hade mängden sjunkit till drygt 362 ton eller 6,3 kg per person.

Utvecklingen visar att det är inom producentansvaret för batterier och elavfall som störst mängder farligt avfall kommer in från hushållen. För detta nyckeltal är det bra med ökande trend om det visar att det farliga avfallet sorteras ut och inte blandas med övrigt avfall – eller ännu värre – spolas ned i avloppet. Å andra sidan är det önskvärt att mindre mängder av ämnen som blir till farligt avfall används i samhället, på så vis är det önskvärt med en sjunkande trend.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.