Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

11. Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur det formella skyddet av värdefulla naturtyper utvecklas på Gotland genom bildandet av nationalparker, naturreservat och biotopskydd. Diagrammet visar den skyddade landarealen i respektive kategori med eventuell sjö/havsyta fråndragen. Över åtta procent av landarealen har nu ett formellt skydd. Naturreservatet Gotlandskustens yta har justerats något genom åren, men för jämförbarheten gentemot övriga naturreservat används i detta diagram dagens yta för alla år.

Naturreservaten på Gotland omfattar även 3 830 hektar vattenyta i sjöar och vid havsstränder och det marina reservatet Salvorev-Kopparstenarna omfattar 62 000 hektar havsyta. EU:s nätverk av särskilda bevarandeområde, Natura 2000, berör drygt 70 av de 118 naturreservaten på Gotland, men ingår inte i diagrammet nedan. Dels för att Natura 2000-områdena inte innebär samma skyddsform som naturreservat, dels för att ytan ofta redan ingår i ett naturreservat. Vidare ingår inte kulturreservat, växt- och djurskyddsområden samt arealer med naturvårdsavtal.

Enligt jämförelse med Sveriges ekokommuner ligger nivåerna hyfsat konstant fram till och med 2018.

 

 

(öppnas i nytt fönster)

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.