Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

9. Ekologisk åkermark på Gotland 

Besprutning med gifter och spridning av konstgödning kan få många negativa konsekvenser för miljön. Till exempel övergödning, minskad biologisk mångfald och spridning av naturfrämmande ämnen. 

Diagrammet visar andelen åkermark med ekologiska produktionsformer, kortfattat beskrivet odling utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel (hela stapelns längd). Fram till och med 2009 visas hur stor andel av denna areal som varit certifierad enligt exempelvis KRAV:s eller EU:s regler (mörkare grön färg) respektive hur stor andel som haft miljöstöd för ekologisk produktion utan att arealen varit certifierad, så kallad kretsloppsinriktad produktion. Båda stödformerna finns kvar, men från och med 2010 redovisar Jordbruksverket endast den areal som är certifierad. Det är bara produkter producerade på certifierade arealer som får säljas som KRAV- eller EU-märkta.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.