Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

7. Kväveutsläpp till Östersjön

Diagrammet visar hur mycket kväve (mätt som totalkväve) som årligen släpps ut i Östersjön från öns kommunala reningsanläggningar. Reningsverket i Visby, som betjänar cirka hälften av Gotlands invånare, släppte 2017 ut 32 ton kväve, och Region Gotlands övriga anläggningar omkring 55 ton. Till detta ska belastningen från alla enskilda avlopp läggas, där summan grovt uppskattats till omkring 30 ton totalkväve per år. Så sent som 2007 var den sammanlagda belastningen (kommunala + enskilda) betydligt större, omkring 210 ton kväve årligen.

Den totala kvävebelastningen från Gotland till Östersjön via vattendragen, inklusive läckage från jord- och skogsbruk och naturlig vittring, rör sig om cirka 3.600 ton per år (medelvärde 1995–2012). Variationen är stor mellan olika år.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.