Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

18. Tungmetaller i avloppsslam

För att nå en giftfri miljö måste bland annat spridningen av tungmetaller upphöra. I avloppsslammet från reningsverken mäts bland annat hur mycket bly, kadmium, kvicksilver och koppar slammet innehåller. Tungmetallerna kommer till exempel från termometrar, gamla batterier, vattenledningsrör, mineralgödsel och annat som innehåller de ovan nämnda ämnena. Kopparhalterna i slammet på Gotland är höga på grund av vattnets korrosiva inverkan på kopparledningarna.

Nationella gränsvärden för spridning på jordbruksmark: Bly = 100 mg/kg ts, Kadmium = 2,0 mg/kg ts, Kvicksilver = 2,5 mg/kg ts, Koppar = 600 mg/kg ts.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.