Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

3. Energianvändning i Region Gotlands fastigheter

Regionen förvaltar över en halv miljon kvadratmeter uppvärmd lokalyta; skolor, förskolor, lasarettet och andra vårdlokaler, bibliotek, gymnastiksalar, badhus, kontor med mera.

Energi till fastigheter utgör en stor del av Region Gotlands energibehov och den var tidigare en stor del av regionens miljöbelastning. Men genom att göra byggnaderna energieffektiva och att byta el och olja i uppvärmningen till förnybar/återvunnen energi har miljöbelastningen minskat. Sedan flera år arbetar regionens fastighetsförvaltare systematiskt och framgångsrikt med driftoptimering för att undvika onödig förbrukning av värme, el och vatten. Diagrammen visar hur mycket energi som går åt till el och värme per kvadratmeter i Region Gotlands lokaler, samt andelen förnybar elenergi och förnybar och/eller återvunnen värmeenergi.

Resultat hittills

Regionens fastigheter är till över 99 procent tillgodosedda med energi från förnyelsebara energikällor för el och uppvärmning. Jämfört med de med över 1 600 m3 eldningsolja per år som köptes in i mitten av 1990-talet när oljeavvecklingen inleddes, är oljan till nära 99 procent konverterad. I den kommunaltekniska driften är Klintehamns reningsverk den anläggning där det används mest eldningsolja. Ett nytt verk projekteras för att tas bruk innan år 2020. Till värme och drift i lokaler plus all annan elförbrukning, till exempel vattenverk, avloppsreningsverk och gatubelysning, använder Region Gotland över 100 miljoner kWh el och värme varje år. Inför framtiden räknar Region Gotland med ett ökat elbehov, främst till avsaltning av dricksvatten och till elanslutning av linjetrafikens färjor vid Visby hamn.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.