Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

2. Koldioxidutsläpp från användningen av el, transporter, värme och medicinska gaser i Region Gotlands verksamheter

Inom Region Gotlands egna verksamheter har utsläppen av koldioxid från fossila bränslen till uppvärmning minskat markant. Detta är både tack vare att de fossila bränslena har fasats ut ur fjärrvärmens mix av bränslen och tack vare att regionen bytt ut oljepannor till biobränslepannor eller fjärrvärme. Åtgärder för att ersätta fossila drivmedel med förnybara pågår. Digitala tjänster  och möten bidrar till minskat resande.

Krav i upphandlinmgar, fordonspolicy och biogasstrategi är exempel på styrmedel. Regionen har satsat på biogasbilar och har över 200 personbilar och 2 tunga lastbilar som kan köras på biogas. Omställning till elfordon har påbörjats.  

Diagram över fossila koldioxidutsläpp från Region Gotlands energianvändning