Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

1. Koldioxidutsläpp från användningen av fossil olja, bensin och diesel på Gotland

Hushåll och småföretag på Gotland har minskat sitt oljeberoende kraftigt sedan 1990-talet. Men under senare år har de klimatpåverkande utsläppen från användningen av fossila bränslen till transporter och till hushåll och småföretag på Gotland legat still kring 200 000 ton per år. Diagrammet nedan bygger på årlig införselstatistik för oljehamnen i Visby. Den indikatorn har vi valt för att visa hur fossilbränsleberoendet kan minskas med lokala åtgärder, den visar utvecklingen i oljeberoendet för hushåll och småföretag på Gotland.

Drivmedel till transporter och arbetsmaskiner svarar för över 85 % av de klimatpåverkande utsläppen på Gotland från den samlade energianvändningen i bostäder, offentlig service, i transporter och i företag utom i tillverkningsprocesserna i kalk- och cementindustrin. Användningen av eldningsolja till uppvärmning av bostäder och lokaler bedöms de senaste åren har varit under 1 000 kubikmeter per år, men särskilda  väderhändelser som både torka och översvämningar har ökat energibehovet från fossila bränslen.

Region Gotlands energiplan har satt målet att ”genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 procent från år 1990 till år 2020 – utom för cementindustrins bränslen, de omfattas av ETS och ingår i en annan utsläppsbana”.  Om reduktionsplikten ger utfall på Gotland, så att andelen lågiblandade biodrivmedel ökar, så är det målet inom räckhåll, men beroendet av fossila drivmedel är ännu dominerande.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.