Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VA-plan och VA-strategi - en gemensam grundsyn på vattenfrågorna

Vattenplan för Gotland har sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan - VISION GOTLAND 2010 och VISION GOTLAND 2025. I översiktsplanen klargörs ett flertal översiktliga mål som berör vattnet på Gotland, bl.a. att vattenförsörjningen ska säkerställas och att ett led i detta är att en vattenplan utarbetas.

Arbetet med "Vattenplan för Gotland" har visat att synen på hanteringen av den viktiga men sårbara resursen grundvatten generellt behöver förändras mot större försiktighet. Grundvattnet, våra dricksvattentillgångar, behöver prioriteras mycket högt i samhällsplaneringen. Ytvattnet har generellt getts en lägre prioritet i vattenplanen. För vissa ytvatten gäller dock lika höga krav på aktsamhet som för grundvatten. Ytvattentäkter och många särskilt värdefulla våtmarker är exempel på detta.

Vattenfrågorna uppmärksammas också på både nationell och internationell nivå. Såväl svenska nationella miljökvalitetsmål som EG-direktivet om vatten påverkar det regionala och lokala arbetet med vattenfrågorna. Detta, tillsammans med ny kunskap och nytt bedömningsunderlag, har beaktats i en revidering av planen.

Vattenplanen är avsedd att ge en översikt över vattenfrågorna och bidra till att skapa en gemensam syn på hur vattnet på Gotland bör hanteras för att kunna nyttjas utan stora problem, också på ett framtida Gotland. Också långt bortom år 2010.