Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

BUF, Gråboskolan - Ekokommunpris vinnare 2001

Motivering

För ett aktivt och målmedvetet miljöarbete med stor genomslagskraft vilket genererat många goda exempel. Det främsta exemplet visar upp ett brett engagemang, en unik miljö och en helhetssyn som inbegriper och stödjer inte bara en ekologisk hållbar utveckling utan även en social hållbar utveckling.

Framförallt framhåller vi det goda exemplet Gråboskolan, miljöengagemanget runt ombyggnaden, deras miljömedvetenhet och det stora miljöarbetet och engagemanget bland personal och elever. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås som vinnare av ekokommunpriset för sina insatser på följande områden:

  • Barn- och utbvildningsförvaltningen uppfyller samtliga grundkrivterier för att kunna tävla om priset. En kretsloppsplan antogs 1999, uppföljning och redovisning har skett i form av en miljöredovisning som bifogats barn- och utbildningsförvaltningen bokslut 2000 och flera goda exempel har visats.