Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen vann Ekokommunpriset 1999

Motivering

Barn- och utbildningsförvaltningen möter dagligen närmare 15 000 barn- och elever samt närmare 2 400 anställda. Förvaltningen når på så vis ut till större delen av gotlands befolkning och har stora möjligheter att påverka utvecklingen av miljöarbetet. Förvaltningen  har genom stora insatser av kunnig personal och olika eldsjälar ute i verksamheterna lyckats starta och underhålla flera goda exempel. Detta trots mycket hårda besparingskrav. Förvaltningen föreslås som vinnare av årets ekokommunpris för sina insatser på följande områden:

  • Miljöcertifiering av förskolor och skolor enligt Grön flagg  konceptet. Hittills har Solbergaskolan och daghemmet Linden erhållit Grön flagg och fler förskolor och skolor är på gång. Detta arbete engagerar både barn- elever och personal på arbetsplatsen på ett sätt som leder till fortsatt utveckling av miljöarbetet.
  • Nya hyresavtal har tecknats med fastighetskontoret som innebär en återbäring på ca 50 % av kostnadsminskningar på energi- och avfallsområdet. Tack vare dessa avtal får verksamheterna direkt nytta av den insats man själv gjort för att minska resursförbrukning och slöseri. De pengar som återbetalats har bland annat använts till inköp av tjänstecyklar samt införande av ett system för insamling och kompostering av komposterbart avfall från  Säveskolan och Solbergaskolan omfattande ca 2500 personer.
  • En utredning och speciell utbildningsinsats om framtidens pedagogiska skolrum Rum för lärande har resulterat i en inspirerande bok med samma namn. Personal inom förvaltningen  har aktivt deltagit i förarbetet inför projekteringen av Gråboskolans renovering. Dessutom har en ansökan om bidrag till Gröna rum på Gråboskolan sammanställts och skickats till miljödepartementet som en del av Gotlands lokala investeringsprogram.
  • Förvaltningen har även på ett föredömligt låtit förskolor och skolor visa upp sitt miljöarbete samt annat pedagogiskt arbete på den årliga idémässan.