Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby Avloppsreningsverk

Beslut Träkumla biodammar 1995-03-08, 1996-01-25

  1. Beslut
  2. Bevattningsrestriktioner
  3. Journalföring
  4. Ärendebeskrivning
  5. Bedömning
  6. Beslut 1996-01-25


BESLUT 1995-03-08

Bengt-Olof Grahn Gatukontoret
Miljöskyddsinspektör Gotlands kommun
621 81 VISBY

Kopia:
SNV
MHN
Olof Broström
Farmek

Tjängdarve 1:113 i Träkumla - anmälan enligt miljöskyddslagen av kommunal avloppsanläggning 
(dim max 120 PE) enligt punkt 92.01.03 i
miljöskyddsförordningen (dnr: 95.77)

BESLUT

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med hänvisning till 5 § och med stöd av 40 § miljöskyddslagen förelägga Gatukontoret att låta utföra planerad avloppsanläggning i överenskommelse med ingiven anmälan med nedanstående tillägg:

a. Miljö- och hälsoskyddskontoret skall hållas underrättat under arbetets gång. Eventuella ändringar eller kompletteringar i anläggningens utformning skall anmälas till miljö- och hälso-skyddskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontoret skall beredas möjlighet att lämna synpunkter på det tekniska utförandet och göra delbesiktningar. Anläggningen i sin helhet får ej tas i bruk innan slutbesiktning utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret.

b. Täthetskontroll enligt svensk standard skall utföras på pumpbrunn. Protokoll på mätningen skall sändas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

c. Pumpar skall förses med larmanordning som medger snabbt ingripande i händelse av driftstörningar.

d. Eventuell bevattning får endast ske under vegetationsperioden.

e. Bevattning får ej ske närmare bebyggelse än 50 - 200 meter beroende på vindriktning i förhållande till bebyggelsen. Eventuellt undantag kan göras för marknära bevattning. Tillfredsställande skyddsavstånd skall hållas till vattentäkter och vattentag.

f. Bevattningsrestriktioner skall gälla enligt följande:

Gröda Bevattningsrestriktioner

Spannmål Ingen

Oljeväxter Ingen

Fabrikspotatis Ingen

Matpotatis Bevattning skall upphöra 2 veckor före skörd

Industrigrönsaker Bevattning skall upphöra 2 veckor före skörd

Vallar och grönfoderväxter Bevattning skall upphöra 1 vecka före skörd

Grödor för humankonsumtion i rått tillstånd Bevattning får inte ske

2. Med stöd av 39 § miljöskyddslagen meddelas följande råd om journalföring där uppgifter enligt följande bör journalföras och årligen inges till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

- ansvarig person för avloppsanläggningen.

- tidpunkter då slamtömmningar utförs från biodammarna och eventuellt lagringsdammarna.

- tidpunkter då egentillsyn av anläggningen skett.

- driftstopp - tidpunkter, orsak och varaktighet.

- bräddning - tidpunkter, orsak och varaktighet samt flödesmätningar.

- analyser (kem-fys & bakt) av utgående vatten i sista lagringsdammen.

Journalföringen kan även ingå i det kontrollprogram som sökanden i anmälan föreslagit att låta upprätta i samråd med tillsyningsmyndigheten.

3. För tillsyn av denna anläggning kommer en fast årlig avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa att debiteras. Avgiften är i 1995 års nivå 2630 kr och räknas årligen upp enligt konsumentprisindex. Fast avgift utgår fr o m året efter att anläggningen utförts. Fram till dess utgår avgift enligt timtaxa för miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet rörande befintlig anläggning.

Information: 

Hur man överklagar, se bilaga.

ÄRENDEBESKRIVNING

Gatukontoret har i enlighet med 19 § i miljöskyddsförordningen inkommit med anmälan enligt miljöskyddslagen om att få anordna en kommunal avloppsanläggning bestående av två biodammar och tre lagringsdammar i Träkumla kyrkby. Den nya anläggningen avses att ersätta en äldre och dåligt fungerande avloppsanläggning utrustad endast med slamavskiljning. Den planerade anläggningen kommer att dimensioneras för minst 120 personekvivalenter. För närvarande är ca 70 personer anslutna. Det behandlade avloppsvattnet avses i första hand släppas till recipient efter behandling i dammarna och i andra hand användas för bevattning vid behov. Reningen i dammarna väntas bli bättre än i ett konventionellt reningsverk. Anläggningen kommer att fungera som ett pilotprojekt inför kommande liknande anläggningar på Gotland. Ärendet har översänts till länsstyrelsen för kännedom.

Avloppsvattnet kommer först att ledas till en pumpstation med två pumpar med kapaciteten 2 x 22,7 kbm/h och därefter till två seriekopplade biodammar om vardera 395 kbm i vilka slam och fasta föroreningar avskiljs. Därefter rinner spillvattnet via skibord vidare ut i de tre lagringsdammarna med en total lagringsvolym av 29 400 kbm (ca 3 x 10 000 kbm). Dammarna kan både seriekopplas och parallellkopplas vilket ger stora valmöjligheter i driften av anläggningen.

Flödet till avloppsanläggningen har beräknats till maximal ca 20 000 kbm/år: I denna siffra inryms även det dräneringsvatten som tillförs anläggningen via ledningsläckage och ifrån den tillbyggda kyrkogårdsdelen. Lagringskapaciteten är således ca 10 000 kbm större än det uppmätta årsflödet. Mängden avloppsvatten beräknas uppgå till 5110 kbm/år för 70 pe och den teoretiska belastningen vid 120 pe är beräknad till 8760 kbm/år. Någon specificering av hur stor del av spillvattnet som utgörs av dräneringsvatten har ej lämnats. Utförda flödesberäkningar grundas på flödesmätningar utförda på plats i Träkumla under ett år. Lägsta och högsta medeldygnflöde har uppmätts till < 1 l/s respektive 5 l/s.

Efter dammarna kommer spillvattnet att ledas till recipienten som är den befintliga kanalen som leder vidare ut i Östersjön. Vid lagringen under drygt ett år i dammarna förväntas en reduktion enligt följande: 90 % avseende totalkväve, 95 % avseende BOD och 60 % avseende total fosfor. utsläppen beräknas ske då recipienten är minst känslig för påverkan. Anläggningen är utrustad med bräddavlopp, men endast sporadiska bräddningar bedöms behöva förekomma.

Befintligt ledningssystem är från 60-70-talet och bedöms vara i relativt gott skick. Inläckaget i ledningssystemet är medräknat som dräneringsvatten och ryms i totalflödet under året.

KOMMUNICERING

Gatukontoret har tagit del av innehållet i detta beslut och har i samtal med miljö- och hälsoskyddskontoret 1995-03-08 meddelat att man inte har något att erinra.

BEDÖMNING

Den planerade avloppsanläggningen är i första hand tänkt att fungera som lagringsdammar i vilka avloppsvattnet behandlas biologiskt för att därefter släppas ut i recipient. Visar det sig i framtiden att det finns efterfrågan på bevattningsvatten så kommer anläggningen att vara utrustad så att uttag av vatten för bevattning är möjlig. Den föreslagna platsen omges av stora arealer brukad jord. Vid bevattning är det viktigt att nyttjaren följer de restriktioner som finns vad gäller bevattning med avloppsvatten på vissa grödor.

De geohydrologiska undersökningar som redovisats visar att marken i området utgörs av lager med täta moränleror som överlagrar berggrunden. Gatukontoret kommer att lämna ett lager med tätande jordlager med en mäktighet av minst 0,5 meter som skyddsavstånd mot berggrunden under dammarna. Vid eventuella uppgrävningar av gamla ledningar kommer ledningsgravarna att tätas med lera. Platsen för dammarna bedöms vara lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynvinkel.

Dammarna skall vara täta och måste vara så konstruerade att de kan ta emot beräknade mängder avlopps- och dräneringsvatten under den tid det tar för vattnet att nå en tillfredsställande reningsgrad. Enligt uppgift beräknas föreslagen anläggning vara i drift senast sex månader efter beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Bengt-Olof Grahn

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni är missnöjd med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut kan Ni överklaga beslutet till länsstyrelsen. Detta gör Ni skriftligt. Skrivelsen skall adresseras till länsstyrelsen i Gotlands län, men lämnas eller sändas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att överklagandet skall kunna behandlas måste miljö- och hälsoskyddsnämnden ha fått handlingarna senast tre veckor från den dag Ni fick beslutet.

Skriv vilket beslut Ni överklagar och varför Ni anser beslutet är felaktigt. Tala också om hur Ni vill ha beslutet ändrat. Om Ni har handlingarna eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med dessa.

Kommer överklagandet in i rätt tid sänds handlingarna vidare till länsstyrelsen, om miljö- och hälsoskyddsnämnden inte själva ändrar beslutet som Ni begär.

Glöm inte underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, postadress, och telefonnummer. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till miljö- och hälsoskyddskontoret, tel: 0498-26 32 93 eller 26 93 37.

Adressen är: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 621 81 VISBY
Telefax: 0498-24 93 70

 

  1. Beslut
  2. Ärendebeskrivning
  3. Bedömning
BESLUT 1996-01-25

Bengt-Olof Grahn Tekniska nämnden
Miljöskyddsinspektör Gotlands Kommun
621 81 VISBY

Tjängdarve 1:113 i Träkumla - Fastställelse av kontrollprogram för avloppsdammar i Träkumla
(dnr 95.2605)

BESLUT

Med stöd av § 39 a och § 43 första och andra stycket i miljöskyddslagen föreläggs gatukontoret Gotlands kommun att utföra undersökning och kontroll av verksamheten och dess verkningar i enlighet med det förslag till kontrollprogram, daterat 1996-01-12, som inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

ÄRENDEBESKRIVNING

Gatukontoret har på eget initiativ inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden med ett förslag till kontrollprogram för avloppsdammarna i Träkumla. Kontrollprogrammet har tagits fram för att man skall kunna följa reningsprocessen i de nya avloppsdammarna. Under de 24 första driftmånaderna kommer vattenanalyser att utföras en gång per månad och därefter varannan månad. Analysresultaten kommer att styra när och hur man kommer att släppa det renade avloppsvattnet till recipienten. Vatten kommer även att kunna användas som bevattning vid behov. Grundvattennivån utanför dammarna kommer att pejlas en gång i månaden i den brunn som borrats intill befintligt pumphus.

BEDÖMNING

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att det förslag som ingivits innehåller de undersökningar och den kontroll som behövs för att man skall kunna förebygga miljöstörningar från anläggningen. Kontrollprogrammet bör därför kunna fastställas utan ytterligare tillägg.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Bengt-Olof Grahn