Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaring av kemikalier

Vid förvaring av kemikalier exempelvis eldningsolja, spillolja och lösningsmedel finns alltid stor risk för spill och olyckshändelser.

Är mängderna stora kan miljöeffekterna och kostnaderna för sanering bli betydande. Det finns därför behov att vidta skyddsåtgärder för att undvika att kemikalier når omgivande mark och vattendrag. Nedan följer exempel på skyddsåtgärder som bör vidtas.

Grundläggande skyddsåtgärder vid förvaring av kemikalier:

  • förvaringskärl bör vara stadigt uppställd på tät, beständig yta.
  • Droppskydd eller likn. bör finnas där spillrisk föreligger.
  • Påkörningsskydd bör finnas om det finns risk för påkörning.
  • Tillgång till absorbtionsmedel vid tankningsplatser.

För cisterner bör man även se till att ha:

  • Godkänt elektriskt överfyllnadsskydd.
  • Möjlighet till nivåkontroll.
  • Läckagelarm.
  • Slangbrottsventil vid tankningsplatser.
  • Invallning av cisterner på 3m och större.

Vattenskyddsområde
För lagring av brandfarlig vara (diesel-, eldnings- eller spillolja) större volymer än 250 liter inom vattenskyddsområde krävs ett sekundärt skydd, exempelvis dubbelmantlad cistern eller invallning. Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Lagringsvolymer överstigande 250 liter inom vattenskyddsområde ska anmälas till miljö och hälsoskyddskontoret.

Brandfarliga varor
Tillstånd för hantering av brandfarliga varor söks hos byggnadsnämnden. Cisterner kräver normalt också bygglov.