§ 91

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17526

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 91
Avtal om städverksamheten

Dnr 2002/100-29
BUN beslutade 2004-02-18 (BUN § 04/5) att ge förvaltningen i uppdrag att som alternativ till fortsatt konkurrensutsättning av städverksamheten fortsätta förhandlingarna med TF:s städenhet om nya städavtal i syfte att minska kostnaderna. BUN har i samband med fördelning av driftbudget för 2005 beslutat om en besparing i budgeten med 1 200 tkr i förhållande till budgeten 2004.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i en rapport daterad 2004-11-15 bl a följande:

I överläggningarna mellan Planerings och försörjningsavdelningen och TF:s städenhet har avsikten varit att få till stånd nya avtal som innebär en godtagbar städning med inslag av flexibilitet till en lägre kostnad. Avsikten med översynen har även varit att få till stånd en likvärdighet i utförande/resultat mellan de olika objekten inom samma verksamhetsform och även dem emellan. I uppdraget har även legat att förvaltningen skall ha ett ekonomiskt utrymme att köpa nödvändig allergistädning bland annat för barn och elever i behov av särskilt stöd samt fönsterputsning enligt särskilt schema.

I de nya städavtalen skall det framgå var, vad, i vilken omfattning och när tjänsten skall utföras samt vad kostnaden blir per år för respektive städobjekt. För varje objekt utförs en städkalkyl med de förutsättningar som gäller för respektive städobjekt. Kalkylen beräknas efter aktuell grundmall beroende på verksamhetsform. I undantagsfall kan städning efter grundmall vara otillräcklig.


I rapporten redogörs vidare för de olika principer som gällt vid översynen av städavtalen mellan BUF och Tekn förv.

Rapporten föredrogs av planerings- och försörjningschef Freddy Sirland, controller Monica Glimfalk, städchef Leif Andersson samt städområdeschef Inger Stuxberg. I samband med redovisningen konstaterades bl a följande:
° Varje lokalnyttjare har ett ansvar för att lokalens städbarhet är tillfredsställande, t ex genom att inrätta entréer så att smuts inte onödigtvis dras inomhus, samt genom att hålla golvytor så fria som möjligt från t ex elsladdar, lådor och annat material.
° Grundmallarna, samt de lokala avtal som kan träffas, bedöms inte negativt påverka de mål och den städstandard som anges i den tidigare s k ”Rent Hus-utredningen”
° Vård av trägolv i form av inoljning utgör en del av fastighetsunderhållet och skall inte betraktas som ett moment inom städningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Grundmallarna godkänns som underlag för överenskommelser om lokala städscheman mellan BUF (rektor/planerings- och försörjningsavd) och TF (Fastighetsservice/städenheten).

    2. Planerings- och försörjningsavdelningen ges i uppdrag att redovisa arbetet med avtalstecknande för BUN under våren 2005

    3. Ärendet skall utvärderas och återrapporteras till BUN under år 2006