§ 92

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17525

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 92
Kostorganisationen

Dnr 2004/140-62
Planerings och försörjningsavdelningen har av BUN fått i uppdrag att samordna och effektivisera kostverksamheten inom förvaltningen. Det skall ske i enlighet med gällande livsmedelslag, förordningar, bestämmelser och kommunala beslut. Planerings och försörjningsavdelningen har fått i uppdrag att föreslå anpassningar i takt med behovet av effektiviseringar och den efterfrågan som förändras med antal barn, elever samt övriga förändringar i skolorganisationen.

I föreliggande uppdrag har BUF och HSF anlitat konsulterna Kost Ekonom Konsult och KöksArkitekterna för utredning om produktions- och serveringsmetoder, logistik, investerings- och lönsamhetsanalys, lokalisering av ett eller flera storproduktionskök för kyld mat. Samordnad måltidsservice bör efterstävas i första hand mellan kommunens förvaltningar BUF och HSF. Avsikten är att organisera måltidsverksamheten framför allt på ett kostnadseffektivare sätt.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i rapport 2004-10-18 bl a följande:

Planerings och försörjningsavdelningen har av BUN fått i uppgift att redovisa en effektivisering i kostverksamheten motsvarande 2 000 tkr för 2004. I enlighet med delårsrapport 2 redovisar kostenheten ett beräknat överskott med ca 1 107 tkr tillsammans med de 500 tkr som redan tidigare innehållits innan budgeten fördelats, tillsammans i prognosen för 2004 ca 1 600 tkr.

Driftbudgeten skall fortlöpande anpassas till det antal barn och elever som omfattas av verksamheten. Det innebär att antalet personal i kostverksamheten skall anpassas till uppdraget. Den övertalighet som blir resultatet av anpassningen till färre portioner/lägre budget behöver handläggas snarast möjligt med hjälp av personalavdelningen. …
Utöver den anpassning som hänger samman med färre antal barn och elever får Kostenheten en driftbudget som minskats med 1 200 tkr samt ytterligare ca 500 tkr som ligger kvar sedan budgeteringen 2004. För att klara anpassningen till den minskade budgeten måste verksamheten fortsätta att effektiviseras organisatoriskt med färre tillagningskök samt behöver kostnaderna för råvaror fortsätta att minska. Kostenheten vid Planerings och försörjningsavdelningen skall med andra ord anpassa verksamheten till färre barn och elever. Därtill behöver besparingar i budgeten motsvarande ca 1 700 tkr genomföras.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Efter att den operativa kostverksamheten organiseras i tillagningskök med tillhörande serveringskök och verksamheten anpassats till förändringar i skolorganisationen samt till färre antal barn och elever/portioner behöver arbetstiden minskas och därmed vissa personalförändringar genomföras. …Eftersom budgeten utöver färre barn och elever minskats för 2005 med ca 1.700 kkr kommer även råvarukostnaderna att behöva minskas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten om fortsatt anpassning av kostorganisationen godkänns som underlag för den framtida planeringen med följande undantag:

    I avvaktan på den pågående måltidsutredning som initierats av kommunstyrelsen verkställer BUN inte rapportens förslag att stänga befintliga tillagningskök vid förskolorna i Visby och Klintehamn. Beslutet gäller under förutsättning att resp förskolas driftkostnader eller platsantal inte påverkas negativt.