§ 93

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17524

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 93
A7 – förskola, hyreskontrakt

Dnr 2002/114-29
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade meddelat att Gotlandshem AB erbjudit sig att uppföra en byggnad med lokaler som lämpar sig för förskoleverksamhet på A7-området (hyresförhållande). Erbjudandet skall ses som ett alternativ till den nybyggnad i kommunal regi, som tidigare diskuterats.

Tekniska Förvaltningen och Gotlandshem AB hade utarbetat förslag till hyreskontrakt.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner kostnadsnivå för förskolan och hemställer att Tekn Förvaltningen fullföljer hyresavtalet med AB Gotlandshem.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa Tekniska förvaltningens omkostnadspålägg beträffande lokaler i samband med BUNs budgetberedning i mars 2005