§ 94

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17523

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 94
Anpassning rektorsorganisationen

Dnr 2003/044-04
I samband med att BUN beslutade om ny ledningsorganisation i december 2002 gavs förvaltningen i uppdrag att följa upp den nya organisationen avseende ledning, styrning, kontroll och RMO:s personalansvar för övriga rektorer i skolområdet. Inom förvaltningen har chefsarbetsgruppen (arbetsgivare och fack) utgjort arbetsgrupp i detta arbete. En anpassning av ledningsresurserna motiveras av att antalet grundskoleelever under de närmaste 4-5 åren minskar med nära 2000 elever. I kommunens skolplan 2003-2006 (avsnitt ledare – rektor) har kommunfullmäktige vidare antagit principer för BUF:s ledningsorganisation, vilka syftar till att skapa förutsättningar för rektor att ansvara för verksamhetens måluppfyllelse.

Förvaltningschef Lars Danielson anför i en rapport 2004-09-07 bl a följande:
1. Anpassningen skall innebära
- Tidshorisont motsvarande 4-6 år
- Oförändrat kontrollspann dvs i genomsnitt ca 40 medarbetare/rektor
- Enhetliga benämningar jmf södra Gotland resp norra Gotland/Visby

2. Följande kriterier skall ligga till grund för en översyn
- Barn- och elevtal (OBS! även heldagskolor)
- Antalet medarbetare (OBS! personal som arbetar inom rektorsområdet men som rektor inte har personalansvar för ska beaktas ex kostpersonal)
- Antal enheter resp olika verksamheter/skolformer
- Geografisk spridning/avstånd
- Den reviderade skolorganisationen ska beaktas

3. Rektorernas behov/åsikter skall tydliggöras utifrån systematiska intervjuer
(genom Alf Nilsson och Jan Svensson under sept/okt 2004) avseende:
- RMO:s personalansvar
- Benämningar på rektor/biträdande rektor resp rektor med områdesansvar
- Skolområdenas resp rektorsområdenas storlek
- Behovet av stöd/ service
- Mm

C. Process och översiktlig tidsplan
Chefsarbetsgruppen med FC leder arbetet. Avstämning sker i BUF:s ledningsgrupp och samverkan sker i BUF:s centrala samverkansgrupp.
- Organisationen (antal skolområden och rektorsområden) beslutas av BUN nov 2004.
- Formellt beslut genom FC om hur bemanningsprocessen ska genomföras beslutas senast november 2004
- Beslut om bemanning skall ske under mars 2005 ( som grund för beslutet ska i första hand antalet pensionsavgångar beaktas liksom antalet vikariat och kontrakt som upphör)
- Tillträde 2005-07-01

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna