§ 95

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17522

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 95
Personalplan

Dnr 2004/143-02
Förvaltningschef Lars Danielson och personalchef Bo Stenbom informerade om den Personalplan som förvaltningen utarbetat. Av planen framgår bl a följande:

Förskolan
Skolverkets statistik för 2004 visar att andelen pedagoger inom förskolan i kommunal regi är 36% på Gotland jämfört med riksgenomsnittet 52%. Genom införande av allmän förskola 2003 och därmed etablerande av nya förskoleavdelningar har andelen pedagoger minskat från 47% till nuvarande nivå eftersom tillgången på förskollärare har varit begränsad. I dag är fördelningen förskollärare – barnskötare inom förskolan varierande, dock finns det minst en förskollärare per avdelning, vilket är absolut ett minimum för att säkra den pedagogiska kompetensen.

Grundskolan
På grund av vikande elevunderlag inom grundskolan under perioden 2005 – 2010 minskar behovet av lärare 1-7 med ett 70-tal tjänster, lärare 4-9 med ett 60-tal, lärare i praktiskt estetiska ämnen med cirka 25 och speciallärare/-pedagoger med knappt 10.

Med hänsyn tagen till tjänsteunderlag, pensionsavgångar, olika tjänstledigheter och målet att alla lärare skall ha adekvat utbildning är behovet att under perioden 2005 - 2010 å ena sidan avveckla cirka 45 lärare 1-7 och ett 20-tal lärare 4-9 och å andra sidan rekrytera cirka fem lärare i praktiskt estetiska ämnen och lika många speciallärare/-pedagoger.

Gymnasieskolan
Inom gymnasieskolan ökar elevantalet kraftigt fram till och med läsåret 2006/07 för att sedan minska fr o m läsåret 2009/10. Antalet lärartjänster beräknas öka med cirka 25 t o m läsåret 2006/07 och därefter minska med cirka 75 tjänster under perioden 2009/10 – 2014/15.

Med hänsyn tagen till tjänsteunderlag, pensionsavgångar, olika tjänstledigheter och målet att alla lärare skall ha adekvat utbildning är behovet att under perioden 2005 – 2008 rekrytera ett 60-tal gymnasielärare och under perioden 2009 – 2014 avveckla cirka 45 gymnasielärare.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Personalplanen godkänns som underlag för förvaltningens framtida planering.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att inför BUNs au 2005-01-26 samt BUN 2005-02-16 komplettera personalplanen med planering avseende förskolans och skolbarnsomsorgens personal.