§ 96

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17520

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 96
Rekryteringsåtgärder för att öka andelen pedagoger i förskolan

Dnr 2004/143-02
Förvaltningschef Lars Danielson anför i skrivelse 2004-11-16 följande:

Skolverkets statistik för 2004 visar att andelen lärare inom förskolan i kommunal regi är 36 % på Gotland jämfört med riksgenomsnittet 52%. Genom införande av allmän förskola 2003 och därmed etablerande av nya förskoleavdelningar har andelen lärare minskat från 47 % till nuvarande nivå eftersom tillgången på förskollärare har varit begränsad. I dag är fördelningen förskollärare – barnskötare varierande, dock finns det minst en förskollärare per avdelning, vilket är absolut ett minimum för att säkra den pedagogiska kompetensen.

I juni 2004 examinerades vid Högskolan Gotland 15 lärare som har kompetens att arbeta i förskola. Av de lärare som examineras i januari 2005 har ett 15-tal uttryckt intresse av att arbeta i förskola.

Barn- och utbildningsnämnden hade vid sitt sammanträde 2002-02-20 behandlat frågan om personalförsörjning inom förskoleverksamheten (BUN§ 2002/1). BUN hade då fattat följande beslut:
”Personalplaneringen skall inriktas mot att personalen inom förskoleverksamheten skall utgöras av minst en förskollärare per avdelning. På sikt, när förutsättningar för detta föreligger, skall personalsammansättningen utgöras av minst två förskollärare per avdelning. Vid behov omflyttas förskollärare och barnskötare inom förvaltningen”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN hänvisar till tidigare ställningstagande angående bemanning inom förskoleverksamheten (BUN § 2002/1).