§ 99

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17517

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 99
BUN-TEMA: Attraktiv skola

Dnr 2001/010-60
Syftet med projektet ”Attraktiv Skola” är att stärka kvalitén i skolan och öka läraryrkets attraktivitet. Avsikten med Gotlands deltagande i den nationella satsningen har varit att pröva olika vägar att nå målen samt att permanenta de insatser som varit framgångsrika efter projekttidens slut.

I Attraktiv Skolas projektplan för Gotland hade satts följande mål att uppnå vid projektperiodens slut år 2006.
· Lärare och elever samt skolledare anser att de har en bra och utvecklande arbetsplats
· Föräldrar är nöjda
· Andelen lärare som saknar ”för tjänsten adekvat utbildning” har minskat från 10 % till 2 %
· Antalet arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar har minskat
· Alla som vill kan arbeta kvar till pensionen
· Vi har ett antal utvecklingstjänster i alla skolformer
· Sökande till lärarutbildningen överstiger antalet utbildningsplatser
· Pedagogiskt Utvecklings Centrum /PUC/ ger överblick över utvecklingsarbetet inom regionen och medverkar i informationsspridning om skolutveckling och forskning genom en databas
· Samarbete sker med lärarutbildningen genom partnerskoleavtal och i PUC genom praktik/teoribaserad kompetensuppbyggnad
· Lärare och skolledare har möjlighet att forska i sin egen praktik
· Utvecklings- och forskningsprojekt pågår ständigt
· Kvaliteten och måluppfyllelsen i skolorna ökar, vilket framkommer genom den årliga kvalitetsredovisningen och BUFs uppföljningsplan.
· Bilden av skolverksamhet på Gotland och i övriga landet är positiv
· Gotlands skolor har knutit varaktiga band mellan varandra och med skolor ”på fastlandet” och i världen

Utvecklingschef Karin Nyström har i en rapport daterade 2004-11-29 anfört bl a följande :


Har vi nått målen? Vi är på god väg.
· Av lärarenkäter 2001 och 2003 vet vi att lärare är mer positiva till sitt yrke nu än när vi startade. Skolledare är också mer nöjda idag än för tre år sedan.
· Enkäter till elever och föräldrar visar på positiva svar och allmänhetens bild av skolverksamheten på Gotland är i huvudsak positiv.
· Andelen lärare med adekvat utbildning är idag 95 % på grundskolan och 97 % på gymnasiet.
· Sjuktalen för lärare är lägre än för övriga kommunanställda med undantag för förskollärare och fritidspedagoger.
· Fler lärare väljer att arbeta fram till pension och även efter 65 år. Vi har cirka 60 olika utvecklingsuppdrag för lärare i alla skolformer.
· Vi har fler sökande till lärarutbildningen på Gotland än vad det finns platser.
· Samarbete i PUC pågår och utvecklas. Partnerskapet och VFU fungerar utmärkt.
· Lärare och skolledare har möjlighet att forska i sin egen praktik. Cirka 50 personer har hittills tagit del i aktionslärandet. Ytterligare utvecklingsprojekt pågår.
· Kvaliteten och måluppfyllelsen har visat en positiv trend även om år 2003 visade en marginell nedgång.
· Gotlands skolor samarbetar med skolor på fastlandet och i övriga världen.

Projektet har bedrivits i nära samarbete med Tromsö Universitet, Norge. Ca 50 gotländska lärare har genomfört egna forskningsprojekt i gotländska skolor inom kursen Aktionsforskning, 20 p. Hösten 2005 planeras en fortsättningskurs om 60 p, (Masters-examen), för ca 20 personer. Projektet presenterades av utvecklingschef Karin Nyström samt Ninni Westerman (RSG) samt Eli Furu och Else Stjernström från Tromsö Universitet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna