§ 100

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17516

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 100
Extra medelstillskott för skolorg, förslag från oppositionen

Dnr 2004/058-04
Kommunfullmäktige hade beslutat om extra tillskott till nämnden med 2 miljoner kronor med syftet att BUN bättre skall kunna planera framtida skolorganisation och att takten i nedläggningarna skall minskas.

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut hade ledamöterna Gösta Hult (c), Solveig Artsman (m) och Jan Lindell (fp) föreslagit att beslutet om nedläggning av skolorna i Hejde och Stenkumla omprövas eftersom medel finns för fortsatt drift. Barn- och utbildningsnämndens beslöt vid sitt sammanträde att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning, (Au § 04/87).
---

BUN-ledamoten Gösta Hult (c) yrkade att beslutet om nedläggning av skolorna i Hejde och Stenkumla skall omprövas eftersom medel finns för fortsatt drift.

BUNs ordförande Eric Martell yrkade avslag på ledamoten Gösta Hults yrkande med hänvisning till att BUN genom att anslå regionalt stöd för likvärdighet mellan skolor ( BUN § 2004/101) minskar takten i skolors nedläggning.

Sedan votering begärts enades arbetsutskottet om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Ja; den som vill stödja ledamöterna Gösta Hults förslag röstar Nej. Vinner Ja har BUN besluta att avslå ledamoten Gösta Hults förslag att ompröva beslutet om nedläggning av skolorna i Hejde och Stenkumla skolor.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Eric Martell,Göran Ohlsson, Nils Jakobsson, Håkan Lindqvist Jenny Alvås, Carin Rosell och Carina Flodman-Andersson röstade Ja; Gösta Hult, Björn Dahlström , Solveig Artsman, Jan Lindell, Anna Gahnström och Arne Eklund röstade Nej. BUN hade sålunda beslutat att avslå ledamoten Gösta Hults förslag att ompröva beslutet om nedläggning av skolorna i Hejde och Stenkumla skolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avslår ledamoten Gösta Hults förslag att ompröva beslutet om nedläggning av skolorna i Hejde och Stenkumla skolor.