§ 101

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17515

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 101
Medelsfördelning för likvärdighet mellan skolor, regionalt stöd

Dnr 2004/058-04
Ekonomiavdelningen vid BUF har sammanstället en utredning beträffande resursfördelningen till de gotländska förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen. Enligt ekonomiavdelningens utredning i ärendet har de minsta enheterna på Gotland har ett elevantal som inte ger tillräckliga resurser för skolans drift med nuvarande elevbidragssystem. Ekonomiavdelningen hade därför utarbetat ett beräkningsunderlag för vilka bidragsnivåer som erfordras för att tillmötesgå kravet på likvärdighet i de gotländska skolorna. 

 Beräkningsunderlaget visar på att det totala beloppet skolor som enligt utredningen bör tillföras de aktuella enheterna uppgår till följande belopp:

Justering avseende

Belopp

Förskoleklass

370 230

År 1-6

1 480 920

År 7-9

1 285 888

Fritidshem

153 161

Vaktmästare, År 7-9

211 000

Skolvärd, År 7-9

197 000

Syv/prao

57 000

Totalt

3 755 199

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN antar föreslagna principer för regionalt stöd till förskoleklass, skolår 1-6 samt fritidshem att gälla för skolor på landsbygden fr o m 2005-01-01.

    2. BUN antar föreslagna principer för tilldelning till 7-9-skolorna avseende studie- och yrkesvägledning, skolvärdar och vaktmästare att gälla fr o m 2005-01-01.

    3. Förvaltningen ges i uppdrag att till BUNs au- och BUN-sammanträde jan-feb 2005 lämna förslag till fördelning av regionalt stöd till 7-9-skolorna.

    4. Frågan om ev ytterligare beslut om medelsfördelning för att säkra likvärdigheten mellan skolorna skall behandlas i samband med BUNs budgetberedning, mars 2005.